KERSVERS


Zaterdag 31 januari 2009

Ambtelijke helden, een paginagroot interview met topambtenaar Roel Bekker door Martin Sommer op de eerste Vervolgpagina van de Volkskrant (p.35) doet me, na het lezen van de ondertitel en bijbehorend CV-kader, grijpen naar iets dat ik sinds enige tijd voor Kersvers in petto heb.
"Roel Bekker (62) is dé ambtenaar onder de ambtenaren, en sinds kort hoogleraar. In zijn oratie besprak hij de verhoudingen tussen politicus en ambtenaar. 'De politiek is als de dood voor op de voorgrond tredende ambtenaren."

Roel Bekker, geboren 27 januari 1947 Assen. Laatste vermelding CV: 1998-2007 secretaris-generaal ministerie VWS sinds begin april: secretaris-generaal voor de vernieuwing van de rijksdienst, bij Binnenlandse Zaken.

Wat ik te voorschijn haal: VIZIER Mededelingenblad van het Departement van Algemene Zaken, september 1978.
Op de pagina's 3 en 4 Vizier vraagt secretaris-generaal, met een foto van Drs. D. M. Ringnalda, mijn in 2004 overleden schoonvader.
Op de vraag hoe hij de functie van het departement in het grote geheel ziet, geeft hij een zeer ter zake dienend antwoord:
"Om A.Z. (Algemene Zaken) te begrijpen, moet je het minister-presidentschap begrijpen. En om het minister-presidentschap te begrijpen moet je iets begrijpen van het grote geheel.
De grote kernvraag voor iedere regering is: hoe houden we onze nationale samenleving bijeen en hoe loodsen we haar door deze woelige tijden heen. Om daar in te slagen kan een regering, zeker in een vrij land als het onze, bij het wetgeven en besturen nooit te ver of te snel afkoersen van de resultante van alle krachten die samen het nationale organisme vormen. Denk maar eens aan Den Uyl's "smalle marges".
Zo verkeert een Nederlands kabinet dat aan het werk is gegaan, vanaf het begin van zijn optreden, in het spanningsveld tussen het afgesproken politieke programma enerzijds en die resultante van krachten anderzijds die constant in beweging is en daarom ook voortdurend in de gaten moet worden gehouden. Tot zover "het grote geheel".
Nu de minister-president. Hij is de man die in dat spanningsveld voor het kabinet als geheel de juiste koers hoort aan te voelen en aan te geven. Een formidabele taak en het is - u raadt het al - A.Z. dat hem hierin behulpzaam moet zijn. Het enige departement - dat kan je provocerend maar rustig zeggen - dat geen enkel deelbelang dient maar uitsluitend het landsbelang. Het is niet om van deze gelegenheid misbruik te willen maken door de medewerkers een peppil toe te dienen, maar wie dat goed beseft moet het werken op A.Z. wel ervaren als een voorrecht!
A.Z. bestaat uit vier departementsonderdelen met een heel eigen geaardheid en stijl van werken:
het politiek gerichte kabinet M.P., het wetenschappelijk bureau WRR, de naar buiten gewende RVD en de introverte IDB. Maar elk van de departementsonderdelen is toch, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, gericht op een en het zelfde doel: het zo goed mogelijk functioneren van het minister-presidentschap, in de zin zoals ik dat daarnet heb proberen te omschrijven. Wil een kabinet een vaste koers varen, waarbij de samenleving niet uit haar voegen dreigt te raken via sociale onrust, massale wetsovertreding e.d., dan moet aan een paar voorwaarden worden voldaan, waarvoor de MP de eerst verantwoordelijk is.
a. Het kabinetsbeleid moet niet rommelig zijn, maar consequent. Het moet niet sommige belangen onevenredig voortrekken boven andere. De ministers moeten niet optreden als indivdualisten maar als een team. Voor dit aspect van zijn werk - de MP als coördinator van het regeringsbeleid - wordt de MP geholpen door het kabinet MP, inclusief het secretariaat van de ministerraad.
b. het kabinetsbeleid moet begrijpelijk zijn en aanvaardbaar, niet alleen voor het parlement, maar steeds meer ook voor de hele bevolking. Het moet overtuigend worden toegelicht en daarbij zo fijn mogelijk zijn afgestemd op[ wat er in de bevolking leeft. Hier wordt de MP - als presentator van het kabinetsbeleid - bijgestaan door de RVD.
c. Om in een kabinetsperiode een consequent beleid te voeren, moet de regering ook zo goed mogelijk georiënteerd zijn over de richting die de samenleving uitgaat. Welke ontwikkelingen zijn alleen maar modieus en welke moeten ook voor de toekomst serieus worden genomen? Om de regering daar over te informeren is op initiatief van de MP de WRR in het leven geroepen, met toekomstverkenning als voornaamste opdracht.
Na het voorgaande kan zonder meer duidelijk zijn waarom het bureau van de WRR werd opgenomen in A.Z.
d. En hetzelfde geldt voor de IDB, die de regering snel en onbevooroordeeld moet informeren over ontwikkelingen in het buitenland die op onze eigen samenleving van invloed kunnen zijn.
Feitelijk is de homogeniteit van ons werk nog groter dan wat uit deze opsomming blijkt. Want over de samenwerking van de vier departementsonderdelen hebben we het nog niet eens gehad. En in werkelijkheid zijn hun werkzaamheden niet zo netjes gescheiden maar vloeien ze in elkaar over."
"Graag nu dan toch in het kort, waaruit uw eigen werk bestaat?"
"Tussen al het gelees door, om globaal van alle markten thuis te zijn, moet ik beurtelings optreden als manager, coach, captain, spelverdeler en scheidsrechter. Excusez du peu!"
Gevraagd naar het prettigste en vervelendste van zijn werk was het antwoord:
"Het prettigts: het mogen omgaan met voortreffelijke mensen, de gevarieerdheid van de problemen en de betrekkelijk grote vrijheid om me te kunnen concentreren op de dingen die ik zelf belangrijk vind.
Het vervelendst: het moeten beslechten van ruzies - hoogst zelden, gelukkig - in situaties die ik minder goed doorzie dan de kemphanen zelf."

Zo, dat deed mij goed - de juiste dag en plek: wij zijn op weg naar Den Haag, met de andere dochters (uit Utrecht en Alkmaar), waar wij Edith's moeder dit weekeinde gezelschap zullen houden - zij woont, omringd door liefdevolle verzorgenden nog altijd in het huis dat zij met Derk en dochters in 1975 betrok. En ik mag mijn papieren op zijn bureau uitspreiden en denken aan een van de wijste mensen die ik gekend heb. Zonnegroet, Simon Vinkenoog, Voorlichter


 

Vrijdag 30 januari 2009

Nee, leedvermaak heb ik uit mijin nomadisch denken verbannen; het verschuilt zich soms als wat ik noem de Firma Binnenpret, moeilijk binnen te houden - soms slechts met je partner te delen. En dat zijn we allemaal in de strijd om meer leven. Meer leven, mensen, in de wetenschap dat het kan! Soms kun je je uitgeput voelen, te moe om nog een stap te zetten, om opeens weer de tweede adem te vinden, die je de weg wijst waar je heen wilt, of waar het Leven je heen voert.
Hoe heerlijk het gevoel dat je mede-schepper bent, al is het maar als small niche player, die heeft moeten leren zijn eigen kleine spel binnen het grote evolutionaire spel te zien, waarin niemand kan winnen of verliezen.
Ben ik even blij dat dit me er al heel vroeg is ingestampt; als er iemand is die door schade en schande (shame and scandal in the family!) 'wijs' is geworden, dan is uw Kersvers-chroniqueur dat wel! Dankbaar ben ik de soms harde lessen, mij geleerd door de omstandigheden zelf; ik heb ze kunnen gebruiken als het ruwe materiaal, de grondstof zelf waarop alles wat ik in taal voortbracht, betekenis kon worden gegeven.
Roeien met de riemen die je hebt (les moyens du bord), en weten dat je soms moet reculer pour mieux sauter. Men moet het mij maar niet kwalijk nemen, na acht jaar vormende Parijse leerjaren komt de Franse taal soms als vanzelf weer naar voren. Yessir!

"Er brak een geestverruimende tijd aan. Ik vermoed dat mijn eerste trip bij Vinkenoog thuis op de Bloemgracht was. Op mescaline, een derivaat van de peyotecactus; in tegenstelling tot het chemische lsd is mescaline een natuurlijke drug die wordt gebruikt door sommige Amerikaanse indianenstammen. De werking houdt een tiental uren aan.
Fucking mind blowers! Een ontdekkingsreis naar het middelpunt van het bestaan. Niets bleek te zijn wat het was. Uitersten kwamen nader tot elkaar en tegenstellingen werden verenigd. De realiteit, vaste waarden en ideeën vielen door de mand, bleken slechts op wankele gronden gebaseerd te zijn. Nieuwe inzichten dienden zich aan. Er bestond geen ego meer. De omgeving presenteerde zich in golvende, constant veranderende lijnen en het hele scala aan emoties kon in één trip de revue passeren: verdriet, blijdschap, angst, verbazing, haat, ontroering, vertedering, universele liefde - alles behalve onverschilligheid. Voor degenen die naar de vrijheid zochten en grenzen wilden verleggen was dit hét middel om de geest te verruimen, want wie eenmaal op lsd of mescaline een tipje van de sluier had opgelicht, zou nooit meer dezelfde zijn - ook na de ervaring, wanneer je niet meer onder invloed was, want je had kennis genomen van een andere realiteit; er was meer tussen hemel en aarde.
Ik kon het bloed door m'n aderen zien stromen. Ik zag de kleur van de mantel van een dame voordat zij de hoek om kwam. (...) Een lsd-trip was geen religieuze of sacramentele ervaring, maar god, wat was het wel? Het was heftig, het was emotioneel, een magische drug. Bovendien was het bezit en gebruik van lsd en mescaline toen nog legaal, in tegenstelling tot hasj en wiet."

Aan te treffen op de pagina's 124/5 van een der meest interessante boeken dit afgelopen seizoen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam verschenen: A FOOL SUCH AS I De lotgevallen van Simon Posthuma, samen met Joost Goosen geschreven.
Ik zou het boek graag in vele handen zien; heeft de boekhandelaar het niet in voorraad kan hij het bestellen: ISBN 978 90 468 0433 9, of via www.nieuwamsterdam.nl
Nu ik het boek (opnieuw) in de aandacht breng, toon ik graag de aanbeveling van de uitgever die het op de achterkant van het boek net zo goed zegt als ik het zou kunnen:

Een van de drie motto's in het boek (de andere zijn van Shakespeare & Erasmus) is van Graham Bond (The mighty Shadow): The Fool represents every man on the path of life, which is folly.

+

Googleloeren. Cicero-voorpagina in de Volkskrant: "Richt de wereld in volgens het Google-model, betoogt Jeff Jarvis in What would Google Do?, en er breken gouden tijden aan voor de mensheid. 'Alles moet op internet staan.'" door Carien Overdijk.
Boek verschijnt in april in het NL bij uitg.Mouria; naast de bespreking ook een Jubelparade: 'Jarvis is nummer acht in een rij hyperventilerende - en goed verkopende - Amerikaanse internetheilsprofeten.'
Ik bespaar mijn site-bezoekers de namen, titels en korte beschrijvingen; een ervan treft mij, vertaald als Iedereen. Here Comes Everybody (2008) door Clay Shirky. 'Journalist en consultant Shirky verkondigt dat en waarom steeds meer mensen onbetaald actief zijn in digitale netwerken.'
Ja, lach ik - lachend om al die kleine keizerrijkjes, waar iedereen zich Heer & Meester waant. Zei de onbetaalde activist, die nimmer achter het net vist.
"Goede producten maken is mooi. Maar ze gratis beschikbaar stellen? Dat is nou juist Google's uitgangspunt, schrijft Jarvis: trek mensen aan, geen geld. Geef je klanten informatie en macht. Beschouw je eigen organisatie niet als het centrum van de wereld, maar stel je dienstbaar op aan de periferie."
Juist, de sigma-gedachte van Alexander Trocchi uit de jaren zestig herleefd. "Nu en ook in de toekomst is ons middelpunt overal, en onze omtrek nergens. Niemand heeft de leiding. Niemand is uitgesloten. Iemand zal zelf weten wanneer hij deelneemt, zonder dat wij hem een lidmaatschapskaart overhandigen."

+

Kortom: er valt nog heel wat te schrijven, tikken & archiveren. De dag begon goed, met een internetmelding. Geknipt en geplakt (door Edith) kwam er het volgende te voorschijn van www.8weekly.nl ('de jongste cultuurhaard van Nederland'), waar de mij onbekende Frank Heinen het volgende over Vinkenoog Verzameld schreef; dank je Joep voor de doorgave:

Een onconventionele, poëtische geschiedenis

Vinkenoog Verzameld is geen boek dat je gezellig op schoot neemt, openslaat op pagina negen (Verspreide gedichten 1948-1949) en lekker doorleest tot je honger hebt, je hond uitgelaten moet worden of je cannabisvoorraad op is.
Het moet een monnikenwerk geweest zijn om zestig jaar poëzie van Simon Vinkenoog, die slechts ten dele in bundelvorm werd gepubliceerd, bijeen te brengen voor deze leeseditie. Eigenlijk een vergeefs monnikenwerk, want Vinkenoog – inmiddels tachtig jaar – leeft, blowt en dicht nog altijd dat het een aard heeft. Met ieder gedicht dat hij tot zijn dood nog op papier werpt, wordt Bremmers' editie almaar minder compleet. Het is de tragiek van de editeur die zijn werk graag nog ter goedkeuring aan de auteur wil voorleggen, maar uit oogpunt van volledigheid beter rustig kan wachten tot de productie van gedichten definitief gestokt is.
De ondertitel Gedichten 1948-2008 doet de inhoud van dit lijvige werk te kort. Vinkenoog Verzameld bevat toneelteksten, Bijbelse passages, songteksten, menukaarten, aubades, kinderliedjes en teksten waar nog niemand ooit een woord voor verzonnen heeft. Daar is Vinkenoog de vernieuwer aan het werk, de eenling met altijd mensen om zich heen.
De unieke figuur die Vinkenoog in de literatuurgeschiedenis is, verschaft Vinkenoog Verzameld de kans om door middel van diens poëzie veel literaire stromingen en verschuivingen van de afgelopen zestig jaar te verkennen. Bremmers verwoordt het in zijn Verantwoording als volgt:
"Altijd heeft hij zich bewogen in vernieuwingsbewegingen van literatuur, cultuur en politiek (...). Dat maakt Vinkenoog Verzameld veel meer dan een bundel verzamelde gedichten. Enerzijds geeft de bundel een intieme inkijk in zestig jaar schrijverschap van Simon Vinkenoog, anderzijds vormen de vele gelegenheidsgedichten tezamen een kroniek van de grote culturele bewegingen van de tweede helft van de twintigste eeuw. Interessant is de ontwikkeling van Vijftiger naar Nederlandse beatdichter, van de auteur van experimentele poëzie in de jaren zeventig tot aan de gerijpte dichter van de jaren negentig en Dichter des Vaderlands Ad Interim in de periode 2004-2005".
Je zou het bijna vergeten, maar ooit was Vinkenoog een Vijftiger. Een zielsverwant van Campert, Kouwenaar, Schierbeek en Claus; dichters in wier poëzie zintuiglijkheid en verstand hand in hand gingen. Een bijna vergeten Vinkenoog, die uit de geschiedenis tevoorschijn komt bij lezing van. bijvoorbeeld, het schitterende gedicht 'Tweespraak' (geschreven met mede-Vijftiger Hans Andreus).
Zes jaar en ruim honderd pagina's later is er van de Vijftiger Vinkenoog nog maar weinig over. Vinkenoog heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de dichter die iedereen kent: onconventioneel. Experimenteel maar begrijpelijk. Geëngageerd ook. Het gedicht 'Openen voor gebruik (een gebeurtenis)' laat dit zien. Vinkenoog geeft hierin inzicht in de kosten van de happening Open het Graf die hij in 1962 organiseerde 'ter ere van de doden, de ter dood veroordeelden en de te doden doden'. Van de '300 postzegels van vier cent' tot de 'fopartikelen (inclusief de huur van een doodshoofd) 6,-'.
Vinkenoog lijkt hier zijn toon gevonden te hebben; in de loop der jaren zal het engagement in zijn poëzie een steeds belangrijker plaats krijgen, maar het fundament voor zijn zestigjarig dichterschap wordt in de vroege jaren zestig gelegd. Wel valt op dat herhaling steeds belangrijker wordt in zijn poëzie, zoals te lezen is in 'Volmondig ja' en 'Het geheugen spreekt', gedichten uit de jaren negentig.
'Volmondig ja' is overigens ook de bakermat van de geroemde CD die Vinkenoog in samenwerking met Spinvis maakte, Ja! getiteld. Spinvis zei in 2008 in NRC Handelsblad het volgende over de poëzie van Vinkenoog: 'Simon is veel meer muzikant dan dichter. Zijn werk speelt zich niet af op papier, maar hij is het zelf. Hij gebruikt zijn stem echt als instrument.'
Spinvis heeft gelijk: Vinkenoogs werk speelt zich niet af op papier. Het zweeft door de ruimte. Het resoneert in voorbije tijden, in rokerige kroegen, in van hasjluchten vergeven huiskamers. Vinkenoog zelf is veel te groot, zijn onaantastbaarheid duldt geen verzameling, zijn legende is niet archiveerbaar.
Zijn werk wel. Met deze verzameling zullen literatuurwetenschappers twintigste-eeuwse ontwikkelingen duiden. Voor hen is deze editie onmisbaar. Ondanks de onvermijdelijke onvolledigheid mag de de lezer Joep Bremmers toch ook al dankbaar zijn; de bundel is een monument bij leven voor de eerste slamdichter van Nederland. Tegelijk is het poëzie die eigenlijk niet op papier thuishoort; je moet de dichter erbij horen. Je moet hem zien. Je moet hem ruiken.
Dat kan nog steeds. Doen!"

Daar mag ik het mee doen! Eigen roem stinkt, maar die van een ander... Meer dan genoeg vandaag, gegroet! Simon Vinkenoog, Senior Schelm.


 

Donderdag 29 januari 2009

 

Op 26 juli 1877 reisde Guido Gezelle van Kortrijk naar Brussel, maar had in het spoorwegstation in Denderleeuw een oponthoud van een goed half uur. In die korte tijdspanne heeft hij een van zijn treffendste gedichten O Dichtergeest geschreven en noteerde er de plaats en datum onder. Zaterdag 16 juni 1977 werd de gedenkplaat met dat gedicht aangebracht in de toegangshal van dat station: geen reiziger betreedt of verlaat de stationshal zonder voorbij die plaat te stappen.
Vanmorgen liet ik mij door Edith ter plekke vereeuwigen met de stadsdichter van Ninove Willie Verhegghe, die ons in Denderleeuw naar de trein bracht.
Een onderhoudend mens, die graag zijn kennis deelt. Wij kregen van hem en zijn vrouw Arlet een zeer gastvrij onthaal, zij wonen in een verbouwde boerderij met een grote (groenten)tuin uitziend op de Dender - het gebied begint hier heuvelachtig te worden - mooi in de ijzel van deze morgen. Wij brachten een heerlijke middag door, ons werd een eenvoudig doch goddelijk maal opgediend, werden voorgesteld aan zoon Mirco en schoondochter Mira, vriend Jo en een mooie langharige zestien jaar oude poes; bij het voorstellen ontging me haar naam.
Het werd een zeer geslaagde avond, voor een driekwart gevulde zaal van CC De Plomblom (dotter?). Wij lazen beurtelings onze gedichten, met de gitarist Kloot ter w (excusez) rockend ter afwisseling. Ik meende er goed aan te doen aan het verder niet genoemde drama in de crèche van Fabeltjesland te refereren door het eenzame uitvaart-gedicht voor te lezen dat ik schreef bij de begrafenis van een doodgeboren meisje (VV p.1094-1095).
Schepen Antoine Callebaut, die de avond had geopend met een hooggestemd betoog over poëzie was na afloop enthousiast. Het heerlijke van Naburije is wel dat de mensen eerder vanuit het hart, dan vanuit het hoofd reageren- zoals in Nederland. Wat dat betreft ben ik het volkomen eens met de statements van Hagar Peeters (1972) die gisteren in het Vlaamsde dagblad De Morgen, evenals de andere kandidaten voor het Dichterschap des Vaderlands antwoord gaf op drie vragen (onder de kop Poëzie of mediacircus?):
Vinden zij dat bij deze verkiezing de poëzie voldoende centraal staat? Of overschaduwt de aandacht voor de genomineerde dichter alles? 2. Wat zijn beknopt samengevat hun plannen als ze verkozen worden? 3. Wat willen ze anders doen dan hun voorgangers?
Hagar (op wie ik stemde): "Ik vind dat de poëzie er heel slecht afkomt in deze verkiezing. De aandacht in de media gaat vooral naar de campagne die de dichters moeten voeren, willen zij de verkiezing winnen. Ook als zij helemaal geen campagne willen voeren, zoals ik. Wie het hardst schreeuwt, krijgt de meeste aandacht. Dat vind ik verkeerd. Dat heeft niets meer met poëzie te maken. Ik wil het maatschappelijke belang van poëzie meer op de voorgrond stellen. Ik geloof dat de Nederlandse samenleving op dit moment wel wat poëzie kan gebruiken. Ik vind mijn mede-Nederlanders vaak bot en onbeschoft. Door het lezen van poëzie kan iemand gevoeliger worden, weer empathie leren opbrengen voor zijn medemensen. Ik ga meer dan mijn voorgangers mijn best doen die gevoeligheid bij mijn medemens te vergroten, en daar ga ik poëzie voor gebruiken."

Ramsey Nasr (1974), naar wie op zijn verjaardag de meeste van de bijna 20.000 uitgebrachte stemmen uitgingen, gaf de volgende antwoorden: "Ik zou willen dat een Dichter des Vaderlands is wat de titel suggereert: iemand die zijn land bij de poëzie betrekt en die in poëzie een land tracht te vormen. Ik wil er zijn. Driek van Wissen was afwezig. Vier jaar lang."
Wij gunnen Ramsey Nasr de functie van harte; er is altijd werk genoeg aan de winkel. Hetzelfde geldt voor Mustafa Stitou, die gisteren in Paradiso als nieuwe stadsdichter van Amsterdam werd voorgesteld, zijn eerste stadsgedicht voordroeg en vandaag al zijn kunnen mocht vertonen op een declamatiewedstrijd van Wereldboekenstadamsterdam op de Dappermarkt.
In de Volkskrant wijdde TV-chroniqueur Jean-Pierre Geelen een vermakelijke rubriek aan de televisie-uitzending van gisteren die wij misten. Uitzending Gemist (waar wij in feite nooit gebruik van maken; zoals wij heel veel bellen en toeters achterwege laten in deze eenvoudige schrifturen) zal uitkomst, lering ende vermaak moeten bieden.
Niets interessanters dan body language-beoefening!

Het is een oud verhaal, dat van de plaats van de dichtkunst binnen de samenleving. Plato wilde niets van het slag mensen weten, die verontrusten en verwarren de mensen alleen maar . Zij preken opstand en willen alles omverwerpen en veranderen. Ze lopen naakt en wijzen op de kleren van de keizer.
En de dichers schiepen hun eigen clubs, communiceerden via de PEN (Poets, Essayists, Novelists) en allerlei andere belangenbehartigingsverenigingen, en in de Republiek der Letteren vormde zich de meestal gevestigde elite. Sindsdien zijn de generaties mondiger geworden, zijn de nieuwe technologieën binnengedrongen, analoog aan die van commercie, politiek en de vrijemarktmanagementprincipes.
En vanuit de dichters, sinds de Romantiek, klonk de veelgehoorde klacht:

"Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt;
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt;
verzwelg mij, smeek ik - maar zij drinken niet;
wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet."

H. A. Marsman, jaren 1920-1930, voor zover je dat niet wist, op deze gedichtendag.
Willie Verhegghe zocht van alles voor me op en draafde aan met eigen trouvailles.
Een klein gedicht schreef ik over, het trof me ter plekke - wat gedichten dienen te doen - en ik schreef / en tik het nu / over.

P I E R R E   K E M P

Afkomst

Als kind van de Zon,
met de fluit als peter
en de harp als meter,
zal ik wel blijven schrijven
al wat mij invalt over haar licht
in de schijngestalten van een gedicht.
Ook als dat licht niet mals is
en een prachtige leugen,
want als de Zon soms vals is,
moet ik dan deugen?

Vijf families en één poederblauw,
G.A.van Oorschot, 1958.

Zo, dat was dat. We spreken elkaar nader. (Edith leest voor uit de NRC: Nasr kreeg meer dan een derde van de ruim 19.000 uitgebrachte stemmen. Bruinja bracht het tot ruim 4.000 stemmen, net meer dan Joke van Leeuwen en Hagar Peeters. Erik Menkveld kreeg 800 stemmen. Over en sluiten maar.)
Leve de moed-denkers die de doem-denkers weglachen. Hoop & vertrouwen, ik weet niets beters, als je in het onzekere leeft - dat ons aller voorland is.
Simon Vinkenoog, Vader des Dichterlands.


Woensdag 28 januari 2009

De duizendpoot op weg. Waar vandaag de voetjes neer te zetten, op The Day of Outstanding Achievements, volgens de Geboortebijbel van Gary Goldschneider en Joost Elffers.
Met als meditatie van de dag. There are ever-recurring miracles in everyday events; een wetenschap die ik al zo 'n halve eeuw bij me draag: als de tweede adem, de mysterieuze firma in ontroerend goed, geheten Binnenpret, die zich achter elke donderbui weer manifesteert.
Sub species aeternitatis is het leven op aarde een kosmische grap, die met ons wordt uitgehaald, die zich evolutie laat noemen, waarvan wij onverbrekelijk deel uitmaken, niettegenstaande al het onderling gekrakeel en misbaar, moedwil en misverstand, waarbinnen mensen zich al dan niet vrijwillig begeven.We're all in prison and plotting this incredible jailbreak, volgens Ken Kesey en Jim Morrison had de boodschap door: You can't get out of here alive.
Ja, wat heb ik al niet aan Amerika te danken. Hoe open-minded de vele expats die in Parijs waren neergestreken, op de uitzichtbiedende voorwaarden van de G.I.Bill of Rights (G.I. = General Issue militair), die elke soldaat voor elk dienstjaar beloonde met naar eigen inzichten in te vullen fondsen: velen maakten daarvan gebruik om naar Europa te reizen; uiteraard kwamen schrijvers en beeldende kunstenaars naar de stad die de reputatie had van Lichtstad. Na acht jaar terug in het Kikkerland; dat was voor mij even wennen.
Gelukkig laten Aristophanes' Kikkers zich als een rap lezen, merkte ik bij de Canon van Pfeijffer en De Vries: ik ben maar bij het begin begonnen; van de Grieken en Romeinen belandde ik bij de troubadours. Volgende stap. Ik neem het boek niet mee naar Ninove. Ik heb mijn eigen 1200 pagina's om uit voor te lezen, en een hoofd vol grollen en grappen. Euforisch ende ironisch.
Even het dierbare Vadermoederland achter me, in Naburije wonen ook aardige levende mensen.
Tot morgen wellicht, als ik zin, tijd en gelegenheid heb.

A R I S T O P H A N E S

Kikkers (fragment van fragment)

Bronbewoners, waterspuiten,
spettersper uw kikkerbek
om op klaterklank van fluiten
fraai te kwaken. Kwekkerekwek.
Kwaakt de Dionysos-hymne.
Dikwijls kwaakten wij die al
hem ter ere, in de Limnen
bij het Pottenfestival,
als het volk in dronken trance
over ons terrein kwam dansen.
Kwekkerekwek kwak kwak kwek kwek.

(Pagina's 100-105 van de Canon van de Europese poëzie,
- vertaling M. D'Hane-Scheltema)

Of zoals de Californische dichter Lew Welch het 2500 jaar later verwoordde:

When the tribe refuses to dance
the poet can only worry,
watch and warn...

Yes we watch. No Telly for Daddy Tonite. Zonnige ochtendgroet, Simon Vinkenoog, Milleniumwatcher.


Dinsdag 27 januari 2009

 

Schrijven is verleiden kopt de Voorkant van de Volkskrant vanochtend boven een interview met de filosoof Alain de Botton (1969), met wie ook in Vrij Nederland van deze week Tomas Vanheste een gesprek voert.
En verleid worden, uiteraard. Het gebeurde mij, kort na de oorlog in 1945, ik was zojuist 17 jaar geworden en stond (in mijn eentje) op de Dam, tijdens een der Kalverstraat-op-en-neer-loop-parades uit die jaren en keek naar wat er gebeurde in de poppenkast, ruzie waarschijnlijk tussen Jan Klaassen en Katrijn, daar werd wat afgemat!
Ik raakte in gesprek met iemand die ik van uiterlijk kende; vriendelijk lachend rond indo-gezicht met opvallend lange sluike haren naar achteren gekamd - een echte 'artiest ', dat kon je wel zien (in die dagen). In de laatste oorlogsjaren had ik hem vaker in de Govert Flinckstraat langs zien komen; een ietsje verder, in hetzelfde huizenblok tussen de Ferdinand Bolstraat en de Eerste van der Helststraat, was een winkelruimte - waarvan de deur wel eens openstond, ingericht als atelier waar houten speelgoed werd beschilderd - hij was een van de zichzelf werkverschaffende onderduikers aldaar.
Het werd een leuk gesprek, misschien voor het eerst dat iemand luisterde naar wat ik te zeggen had, en Jos Mastro (opgenomen in mijn Dodenboek) vroeg me of ik mee naar zijn atelier aan de Nieuwe Kerkstraat wilde komen. Daar werd ik heel behoedzaam en voorzichtig, heel teder en liefhebbend, van mijn knaap-zijn verlost. Enkele mij onbekende strelingen (ik had nooit aan meself gezeten) en daar was - en IS - dat overweldigende gevoel, waarbij de gehele kosmos zich op één punt concentreert, van waaruit het verdergaan bijzonder prettig is. Niks post coitum triste est; wat is dat voor ingesleten conditionering.(Mae West: Too much of a good thing is wondeful!)
Gelukkig heb ik niet hoeven lijden onder een godsdienstkunstmatige opvoeding, niks van dat alles, maar ook niks van niks - alles zelf maken en uitvinden, beproeven en ondergaan, het sociale spel, door vervreemdingen heen en ongewild isolement. Al schrijvend, zoekend naar woorden die de werkelijkheid weergeven, ervaringen opdoen die welk woord dan ook te boven gaan. Telkens een aanloop, een contact. Altijd is er die innerlijke noodzaak om verder te gaan, te struikelen en jezelf weer op te rapen, tot je bent wie je bent, en dan weet je dat tenminste.
S.V., Steeds Verder!
Er komt geen einde aan welke levenservaring dan ook. Niemand is dood, iedereen die je kent en gekend hebt, is gerecycled in het besef van leven & dood als eenheid, als de twee kanten van een munt waarvan wij tot dusverre slechts 1 zijde gezien hebben...
Wat schuilt er om het hoekje? Wie komt er in mijn hokje? Je komt er niet levend uit!
(Mijn stiefvader volgde me bij de tweede ontmoeting, ik werd gevraagd bij de Zedenpolitie in de Marnixstraat te komen. Wat was er gebeurd die nacht dat ik niet was thuisgekomen? Ik had bij de buurman op de sofa geslapen (afspraak; mij was bewust gemaakt welk gevaar). Ik werd door een nooit te vergeten roodharige rechercheur voor leugenaar uitgemaakt, hield vol en kreeg een paar draaien om mijn oren, dat heet toch zo? en enfin - het maakte me meteen anarchist.
Het eerste meisje, Jenny Lefevere, met wie ik 'het' deed bezwangerde ik; een huwelijk - zoon Robert april 1947 - bleek uiteraard niet stand te houden; Judic Cohen - die mijn tweede echtgenote zou worden - suggereerde een wereldreis, te maken van een kleine erfenis die zij net had ontvangen.
Wij vertrokken naar Parijs op mijn 20e, verdergaande leef-, lees- en kijkervaringen tegemoet.Teveel hier, vormende leerjaren: het werden acht jaren - waarin twee keer twee maanden kijkjes in andere werelden: Montevideo (1954) en New Delhi( 1956). Van alles, L'homme revolté van Camus, de visoenen van Rimbaud, het krijsen van Artaud, de surrealisten, de 'pataphysica, de lettristen & situationnisten en bovenal het idee van beat & hip.
Zo Norman Mailer, verbijsterend en verpletterend, maar de studie is nog lang niet ten einde.
Let op hippies, X-generation, Babyboomers en welke andere benamingen je ook door de Millenium-generation gegeven zullen worden:
NORMAN MAILER: For I wish to attempt an entrance into the mysteries of murder, suicide, incest, orgy, orgasm and Time. These themes now fill my head and make me think I have a fair chance to become the first philosopher of Hip.

Die Tijd heeft-ie gehad. Hip is een eettentje geworden. Het idee is zogeheten versleten. Maar o, wat maakt het een verschil uit of je een hip of een square menspersoon voor je hebt: een uniek individu of een slaapwandelaar.
Love is all you need;
in mijn boek Liefde uit 1964 nam ik definitief afscheid van de ANGST. Sindsdien leef ik in de heerlijke onzekerheid: ik leef, en hoé: levenslust gaat niet met pensioen!
Morgen praat ik in publiek verder met Willy Verhegghe, in Ninove. Hij en zijn vrouw Arlet (en het publiek, hoop ik) verheugen zich op onze komt, zo ook Edith Ringnalda en Simon Vinkenoog, beiden als eenieder verbijsterd door wat zich dezer dagen in de crèche Fabeltjesland afspeelde. Antwoorden zijn er nooit, vragen blijven: waarom? Het grote waarom. Woordloos. Stil.
Schrijven blijven, lange vingers, een willig oor, een kloppend hart. YES WE WATCH.


Maandag 26 januari 2009

Welkom Week Vijf. Montere dag; even de gek scheren.
In de Volkskrant brengt Kader Abdolah mij in een goede bui, die ik wil delen:

ISLAM DE ONBEGREPEN RELIGIE. In het boek met deze titel (Mirananda, 1988) richt de schrijver, René Derkse zich "op de spirituele lente- en zomertijd van de islam en heeft hij zich afgekeerd van zijn huidige verschijningsvorm, die de waarde van religie zo ernstig aantast."
"Analoog aan de opeenvolging van de seizoenen zien we hoe iedere godsdienst de spirituele fasen van lente-, zomer-, herfst- en wintertijd doormaakt, waarbij de spirituele lentetijd wordt gekenmerkt door een ontwaken van de geestelijke natuur in de mens, door een verruiming van het bewustzijn, door het besef dat een nieuw tijdperk begonnen is.
In deze periode wordt het fundament gelegd voor de geestelijke beschaving, die in de zomertijd tot volle bloei komt.
Na deze spirituele zomertijd, waarin de oogst wordt binnengehaald, de maatschappelijke ordening haar hoogtepunt heeft bereikt en alle culturele uitingen tot volmaaktheid zijn gekomen, volgt de spirituele herfsttijd, waarin al hetgeen bereikt werd langzamerhand uiteenvalt.
Het is de tijd, waarin de religie steeds meer verdeeld raakt, zich in sekten opsplitst en het eigenbelang meer en meer voorop komt te staan.
De wintertijd tot slot wordt gekenmerkt door de verstarring van leerstellingen en door ijzige uitingen van kil fundamentalisme.
De geestelijke levenskracht, die de religie eens heeft bezield, is kapot gevroren en het enige dat overblijft zijn de uiterlijke vormen, waaraan wanhopig wordt vastgehouden omdat deze nog de enige zekerheid en het enige houvast bieden.
Er wordt niet meer naar de geest maar naar de letter van de wet geleefd.Ondertussen zijn echter de eerste tekenen van een nieuwe lente waarneembaar, is een nieuw tijdperk in wording.
Deze tekenen zijn echter niet waarneembaar voor hen die menen dat het heil uitsluitend in eigen religie te vinden is. Krampachtiger dan ooit zullen zij vasthouden aan de letterlijke betekenis van hun geschriften en feller dan ooit zullen de vlammen van religieus fanatisme en fundamentalisme, de laatste stuiptrekkingen van een stervend geloof, oplaaien."

Ik zal maar niet meer meer olie op het vuur werpen. Ook geen balsem op de wonde.
Derksen haalt aan het einde van zijn uiterst informatieve geschrift de negentiende eeuwse Perzische Profeet Bahá'u'llá aan, die verkondigde de door Muhammad voorzegde Grote Aankondiging en de door Christus beloofde Geest van Waarheid te zijn.
Zich richtend tot de moslims had deze geschreven:
"O Volk van de Koran! Waarlijk, de Profeet van God, Muhammad, stort tranen bij het zien van uw wreedheid... O moslem geestelijkheid! Door uw daden werd de verheven positie van het volk verlaagd, de maatstaf van de islam vernietigd en is zijn machtige troon gevallen."
Waarna Derkse uit dezelfde bron (Shoghi Effendi: The World Order of Bahá'u 'lláh) Muhammad zelf het laatste woord geeft, een uitspraak waarin Hij had voorzegd: "Er zal een dag door Mijn volk worden bijgewoond waarop er van de islam niets zal zijn overgebleven dan een naam en van de Koran niets dan slechts een verschijning. De godgeleerden van die tijd zullen de slechtste zijn die de wereld ooit heeft gezien. Onheil is van hen uitgegaan en op hen zelf zal het terugvallen."

+

De CANON van de Europese Poëzie, samenstelling Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries, een tweetalige grijsgebonden turf van 1500 pagina's zojuist binnen gekomen - mij toegestuurd als vertaler van Allen Ginsberg en Lawrence Ferlinghetti; ook een twintigtal Amerikaanse dichters wordt terecht tot deze Canon toegelaten. www.meulenhoff.nl; ISBN 9788 90 290 8200 6.
Blik in het woord vooraf: "Het Parthenon was knalrood, helgeel en azuurblauw - eerder Disneyland dan voer voor professoren. Met de top-500 van de poëzie is het niet anders. Dat zijn levende teksten, geen geboren studieobjecten. Ze zijn bruisend, geestig, zwaarmoedig of belerend, maar in geen geval stoffig."
En zo 'n reuze-boek begint al onmiddellijk met fragmenten uit de Ilias van Homerus! Je zou het iedere serieuze aspirant-dichter ten geschenke willen geven. Wat ben ik toch een bevoorecht mens. Ik weet wat ik even, zittend in de middagzon, ga doen!
Hier is al een openbloeiend gedicht van de Turkse dichter, die kortgeleden in ere werd hersteld: hij kreeg postuum zijn nationaliteit terug...

N A Z I M  H I K M E T (1901-1963)

Het kleine meisje

Bij zovelen klopte ik aan,
wie weet, ook boj jou misschien.
Maar doden zijn onzichtbaar,
ikj kan me niet laten zien.

Het is nu tien jaar geleden
dat ik in Hiroshjima stierf.
Ik ben een meisje van zeven,
dode kinderen groeien niet.

Eerst vatte mijn haar vuur,
dan verbrandden mijn ogen.
Ik werd een handvol as,
mijn bloed is vervlogen.

Ik vraag van jullie niets,
je hoeft niet te boeten.
Een kind dat verbrandde
kan niet eens meer snoepen.

Ik klop weer bij juillie aan:
geef me toch je woord van eer.
Laat de kinderen snoepen
en dood hen nooit meer, nooit meer.

Vertaald uit het Turks door Joris Iven en Perihan Eydemir, blz.1261 CANON.

Pluk de dag, en weet waarom. Simon Vinkenoog, Bishop Universal Life Church.


 

Zondag 25 januari 2009.

Dank u, beeldredactie NRC Handelsblad:
"Eerste handtekening van Barack Obama na zijn beëdiging als 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Washington, 20 januari 2009 AP, Molly Riley.

" We will extend a hand if you are willing to unclench your fist."
"We reject as false the choice between our safety and our ideals."

Duidelijk OM (vrede) te lezen in Barack Hussein Obama's handtekening.
Calligrafen voor, grafologen voor, nieuwsgierigen voor, iedereen VOOR. Hoevaak al geset & nog te zetten...
Een ware, recht vooruit gezette handreiking, nu kijken wie de hand aanneemt en weigert.
Dat hij de vorige Bush-administratie niet wil aanklagen, al overtrad deze alle mensenrechten- en martelverdragen, wordt hem al kwalijk genomen omdat hij voor de eenheid van de VS is, zowel de democraten als de republikeinen. Hij zal beide partijen in het Parlement dienen te overtuigen van zijn evolutionaire plannen; er zijn nog heel wat tegenkrachten in het Establishment.. God, welke dan ook, geve hem de kracht: Baraka, of kaif - zie over deze charismatische staat bij de link op deze website Go with the blow.
Eerder publiceerde ik deze korte tekst uit 1968 van Morag Murray, Het Kaif systeem, in de Bert Bakker-uitgave Het Moederkruid 1970, ISBN 90 6019 132 3. Daarin ook de tekst van Charles Baudelaire uit 1851: Over de wijn en de hasj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen.
En kijk eens hoe interessant voor alle speurders in de knetterende Nederlandse letteren; wat ik al bladerend aantref op de pagina 80 van dit 126 pagina's tellende informatieve boekwerkje.
De briefkaart, in een wel zeer bekend handschrift werd mij op 1 februari 1965, volgende week 44 jaar geleden, toegezonden. Ik zal Edith vragen de afbeelding hier te voorschijn te toveren; daarmee wens ik u een prettige dag verder toe.
Wij zagen Buitenhof, very interesting, en hoorden Beethovens Miserere.... Nu de zon & lectuur tegemoet. High spirits! Don't worry, be happy! Simon Vinkenoog, Weggebruiker. 

Zaterdag 24 januari 2009

PANTA RHEI ! Alles stroomt, alles tast, alles weet dat het leeft, dat het zich in je opzuigt en bijeenbrengt, verzamelt en complementeert - dat het om die vereniging gaat, waarbij je soms mag huilen van geluk. Verzadiging, bevrediging: Cornucopia!

Wij moesten door de plassen waden op de tuin; toch noodzakelijk bezoek - en de Zon scheen even - al was het maar om de stand der zaken en de loop der dingen in ogenschouw te nemen, op de plek waar wij sinds 1991 ieder voorjaar en de zomer doorbrengen. Eerst kwam Susanne's poes langs, toen zoontje Tim op de fiets. Niemand anders; Edith aan het groene vingerwerk ('in de winter zie je de infrastructuur beter') en ik binnenstuinhuis als altijd weer bij Zybro Kamin verzeild rakend in de boeken die afgelopen seizoen aldaar zijn achtergebleven; ik bracht een plastic tasje met een 10-tal boeken hierheen terug; staat nu bij andere stapeltjes op herindeling boekenkast te wachten: o goed voornemen waar het maar niet van komt. Jij, die anders nooit voornemens maakt (wijze les Don Juan)....

+

Narcissen staken hun punten boven de kuipgrond uit, - en ik kwam te lezen in het Lijfboek van de meest devote discipel van de Hindoe-God Krishna, die Nederland ooit gekend heeft: Hendrik van Teijlingen. De tekst in zwarte letters op glanzend kanarie-ei-boterbloemgeel omslag wordt herhaald op de titelpagina:
Shri Krishna Dvaipayana Vyasa / Bhagavad-gîtâ / een integrale Nederlandse vertaling / naar het oorspronkelijk Sanskrit / met zuiver theïstische uitleg / overeenkomstig de contect / & / een herdichting in de / klassieke versmaten / door / Sri Hayeshvar Das / (Hendrik van Teylingen) // Ganges.
1992 ISBN 90-74363-04-0, meldt de daaropvolgende pagina.
De Inleiding zet al hoog in:
"In de Thora spreekt God via Mozes en zijn profeten; in het Evangelie via Jezus en de apostelen; in de Koran via Mohammed; maar in de Bhagavad-gîtâ, het Lied van de Alvervulde, spreekt Hij in Hoogsteigen Persoon. Dat maakt de Gîtâ tot de gewichtigste openbaringstekst waarover de mensheid tot haar zegen beschikt." Van Teylingen (ik blijf hem even zo noemen; hij schreef een paar verrukkelijke boeken bij de Bezige Bij) vermeldt uiteraard het bestaan van de vele Gîtâ-vertalingen (duizenden, honderden in het Engels, een dozijn in het Nederlands), maar zegt daarvan 'De meeste van deze vertalingen zijn op het belangrijkste punt eendrachtig onbetrouwbaar. Dat punt is de identiteit van Krishna, de Gîtâ-Leraar in Wie ze slechts een boodschapper van het Licht willen zien."
Kortom; Krishna is de Hoogste Godspersoon: "Hij zegt duidelijk dat Brahman aan Hem ondergeschikt is."
Bovendien, stelt de vertaler-bewerker: "Ook de Namen waarmee Hij wordt aangesproken liegen er niet om, zoals Krishna: of Hij die iedereen tot Zich aantrekt; Achyuta, of Onfeilbare; Bhagavân of Alvervulde; Devadeva, de God der goden; Janârdana, of Mensenschokker, Purushottama, of Hoogste Persoon, Govinda, of Hij die zinnen, vee en aarde verrukt; Âdideva, of Oergod; Shâsvata Purusha Divya, of onvergankelijke godspersoon; Pavitra Parama, of Hoogste Louteraar; Anantarûpa, of Hij wiens Gedaanten oneindig zijn: Aja, of Ontstaanloze; Vishnu, of Algrote; Aprameya, of Onmetelijke."

+


Sri Hayeshvar Das dankt zijn kennis van de Gîtâ, en andere teksten uit de Mahabharata, aan zijn geestelijk leraar Om Vishnupâda Srî Srimâd A.C. Bhaktivedanta Swami Praphupâda.( 1896-1977) en Swami B.R.Sridhara (1895-1988). "Zij vertegenwoordigen de geestelijke traditie van Srî Chaitanya Mahâprabhu (1486-1534). Zij en hun discipelen geloven dat Srî Chaitanya Krishna Zelf was, die opnieuw in de materiële dimensie verscheen uit mededogen met de ware Godzoekers, om nog eenmaal de zuivere Gîtâ-leer te verkondigen"
"De versie van Prabhupâda heeft mij de ogen geopend voor de werkelijkkheid van Krishna als God in Eigen Persoon."

Al lezende, verdiept in Shiva's 'maya-dwaalleer', Kali Yuga (de huidige era van leugen en twist) en Shankara ( 780-820 n. Chr.,'vertroebelend medium') besef ik dat ook deze weg, die van de bhakti-yoga, met zijn tientallen voetnoten, geen einde kent.
Interessant is de mededeling: "Ter vergemakkelijking van het metrisch lezen zijn in de herdichting, waar nodig, zowel 'toonloze'a 's van het Sanskrit als 'toonloze' e 's van het Nederlands geëlideerd. Wie deze weglatingen bij het reciteren in acht neemt, vindt het Gîtâ-ritme." En voorwaar, het werkt - voor je het weet dans je, herdicht, mee!
Soms is het goed, doet het je goed, alleen maar voor jezelf deze mantra ad infinitum (of tot ademtekort) te chanten:

hare krishna hare krishna / krishna krishna hare hare
hare râma hare râma / râma râma hare hare

Hendrik van Teylingen zag ik, hoeveel jaren alweer geleden, aan zijn sterfbed, vervuld van liefde. Ik hoop dat hij behoort tot diegenen, genoemd in de Gîtâ 2.47-53:
"De schranderen, die door inzicht verbonden de vruchten van hun handelen laten varen, gaan van wedergeboorte verlost naar het Oord waar geen verwarring heerst."

Eens of niet eens, verlost of niet, samsara/nirvana - het maakt ons niets uit.
Mij hongert, maar ik voel mij niet verward.O Govinda, blijf met de herderinnetjes dansen!
Simon Vinkenoog, zinnenprikkelend.


"As a young man, Krishna was loved by the village girls. He teased them, stealing their clothes when they bathed in the river and hanging them on a tree out of reach. He danced with them in the moonlight, slipping away when each girl thought he loved her alone. Their longing for him was developed into a metaphor of the worshipper's longing for his god."
Richard Cavendish, ed. Mythology - An Illustrated Encyclopedia (Orbis, Londen, 1980)
Illustration to the Bhagavata Purana, Kangra School.


 

 

Vrijdag 23 januari 2009

S T O P, L O O K & L I S T E N

 

Een interessante website: www.norml.org.
Ik heb (wat ik vaker doe, nietwaar plukdedag.nl ?) een comment (nr.4l) gestuurd op hun, mij door Derrick Bergman doorgestuurde bericht (en nr. 42: please correct my typing errors; ik was mijzelf weer eens te vlug af) over al dan niet gedane toezeggingen omtrent het drugsbeleid aan de oorsprong van de Obama-campagne. Nu laat blijkbaar zijn staf weten dat er niet overwogen wordt de huidige wetgeving inzake cannabis-legalisering te veranderen.
Op een door www.change.org georganiseerde vraag naar ideeën voor de oplossing van de grootste problemen van Amerika kwamen 7.847 reacties binnen en werd door 19.530 respondenten de marihuana-wetgeving als het grootste uit de weg te ruimen probleem gezien.
Meer dan 40 commentaren nu dus; ik las ze even door (niet gebruikelijk) en stuitte op het droeve verhaal van een Prisoner of (Drugs) War.
Gelukkig had hij nu, na alles wat hem was overkomen, een joint in de hand; de mijne hangt in mijn mondhoek.

+

In de Volkskrant worden vijf Nederlandse boeken over Barack Obama besproken; als beste komt blijkens Anet Bleich Philippe Remarque's boek De hand van Obama uit de bus; 'hij slaagt er het best in Obama's prestatie tot nu toe recht te doen zonder te vervallen in clichés of persoonsverheerlijking.' En zij citeert: "Wie erin slaagt met zo weinig ervaring en steun van het establishment aan de macht te komen in Amerika, en ook nog met een in wezen genuanceerde boodschap, is een exceptioneel politicus."
Remarque die geld stortte voor Obama's campagne beschrijft hoe hij, na enkele e-mails zodoende "in een oogwenk zittend aan mijn bureau, medewerker was geworden van de beweging om Washington te veranderen." De voormalige opbouwwerker is er, volgens hem "toch maar in geslaagd de grootste community van zijn leven te organiseren."
Knap opdringerig, volgens Anet B., maar ik blijf het fascinerend vinden - zoals ik wel eens een Clearing House for Information wilde oprichten, een Invisible College, en dat in feite hier ook doe.
Ik degenen dankbaar, die mij wijzen op interessante websites, over de onderwerpen die hier aan bod komen , vaak overstijgend de actualiteit van de dag, daarmee ook onverbrekelijk verbonden, ik-jij-wij. De Zuidafrikaanse dichteres Antjie Krog drukt ons dat op het hart in de Gedichtendagbundel Waar ik jou word, tien gedichten waarvan het vierde tweetalig in de Volkskrant is afgedrukt bij een paginagroot artikel van Arjan Peters.

Een verrassing - voor mij uiteraard, die de man hier gisteren citeerde - was de voorpagina van de Volkskrant-bijlage Cicero, gewijd aan de Gustav Meyrink-tentoonstelling in de Ritman Library. Diens leven wordt door Erik van den Berg beschreven, met speciale aandacht voor Der Golem en Das grüne Gesicht, dat in Amsterdam speelt, en hoe: de wereld gaat tenonder..


"De hoogoprijzende fabrieksschoorstenen in het noordwesten van de haven braken tot de grond toe af en veranderden in dunne, vliegende lansen van wit stof, dat door de storm biksemsnel werd weggevoerd. De ene kerktoren na de andere volgde - secondenlang nog zwartachtige steenklompen, omhooggetrokken door de wervelingen van de orkaan - dan voortjagende strepen aan de horizon - dan stippen - dan niets meer."
Uit Gustav Meyrink: Das grüne
Gesicht.
Afbeelding in besproken boek: Fritz Schwimbeck, Zusammenbruch von St.Nicolas.


Al jong was ik al door Meyrink's werk gegrepen, maar pas via het inderdaad 4 sterren toebedeelde boek, de catalogus (Duitstalig) bij deze tentoonstelling van de bibliothecaris-historicus Theodor Harmsen - voornamelijk de daarin opgenomen brieven - ben ik veel nader gekomen tot zijn essentie (hoop ik).
Gisteren heb ik op deze plek een voorbeeld daarvan gegeven.
Interessant de geciteerde uitspraak van Simon Vestdijk in het tijdschrift Forum anno 1933: "Het werk van den onlangs gestorven Gustav Meyrink vertoont alle degeneratiekenmerken ten gevolge van de speciaal-occultistische inteelt. Van af den beroemden Golem worden zijn romans al onleesbaarder voor hen die niet, evenals hij, door de geijkte symboliek der geheime wetenschappen gehanteerd zijn."
Zelf trok Meyrink zich van deze algemeen geuite kritiek niets aan; hij noteert over zijn schrijverschap in 1926: 'Houding tegenover dichtkunst en literatuur: geen. Hij meent dat zijn werk daarmee zo goed als niets te maken heeft. Zegt dat wat hij schrijft 'magie' is.'
Meyrink: "Ook de fijnste filosofische speurzin en het vermogen om een sluitende logische wereldbeschouwing in elkaar te piekeren, lopen op een zandbank als het magische beleven en het wakker worden in het eeuwige bewustzijn - het huwelijk met het Goddelijke, Scheppende - achterwege blijven: een klap met een bijl op het hoofd, een schot in het hart en de vruchten van alle denken zijn tot stof vervallen "
Erik van den Berg tenslotte: "Het mooiste item op de expositie leest als een p.s. bij die laatste stelling. Het is een kaartje met 'datum poststempel', waarop de schrijver de volgende mededeling heeft laten drukken: ' Herr Gustav Meyrink ist für längere Zeit verreist. Correspondenz etc. kann ihm nicht nachgeschickt werden.' Meyrink is vertrokken. Wat een feest om hem in zijn werk terug te vinden."

+

Over Sonja Prins, de vorige week op 96-jarige leeftijd overleden dichteres, zal dit jaar een biografie van Wim Hazeu verschijnen, zo ook een uitgave van haar gedichten. Tom Rooduijn toont in de NRC (21-01) een binnen-en buitenopname van de Boshut, een zomerhuisje bij Baarle-Nassau waar zij vijfendertig jaar geleden vanuit Amstedam in trok, en tot november vorig jaar in vrijwillig isolement bleef wonen. Droef en dapper, heroïsch en tragisch.

+

Alom hoop en verwachting. Die Pandora toch!
Onder www.rechtspraak.nl, LJ nummer BHO0496 is de beschikking te lezen, die het Gerechtshof ten aanzien van Geert Wilders heeft gepubliceerd.
Frits Abrahams in de NRC van gisteren: Stap voor stap maakt het hof in klare taal duidelijk waarom een vervolging van Wilders - in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie dacht - succesvol kan zijn. Een cruciale passage staat aan het einde: "Wie een geloofsgemeenschap haar heilige teksten en gebedshuizen ontzegt en de landsgrenzen voor haar wil sluiten of gesloten wil houden, creëert een vijandbeeld dat gevoelens van haat kan oproepen, gebaseerd op intolerantie, discriminatie en minachting. Vernietiging van de rechten van anderen vanuit een ideologie, zoals de islamofobie, strookt niet met de waarden van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens."

Zo zit dat. En zo zal het in ons hoofd & hart verankerd blijven, nietwaar Vrije Gemeenschap? Stormgroeten vanuit het stiltecentrum. Simon Vinkenoog, Qualified Researcher.


 

Donderdag 22 januari 2009

"Der beste Schlüssel heißt "Freude"! Freudiges Vertrauen; ich weiss, dass Du, mein "Ich", allmächtig bist, wenn ich Dich nicht hindere; ich weiss, dass nichts, was ich tue, Sünde in Deinen Augen ist; wirke Du als Zauberwort in mir. So ungefähr [...] Ich, glaube, Sie sind auf dem besten Weg. Auch mir ging 's ähnlich: schon hoch oben auf dem "Berg" wusste ich noch immer nicht, dass der Gipfel nahe ist. Mancher geht eben fast den ganzen Weg als Blinder. Man is äusserlich zu aktiv. Die "königl[iche] Kunst" besteht darin, durch freudevolle äusserste Passivität die innerste, intensivste Aktivität sich entfallen zu lassen. Natürlich, um Gottes willen, nicht etwa das mit Mediumität verwechseln. Äusserlich höchst wach bleiben. Nichts von der Aussenwelt darf verschwinden. - In beiden Welten leben lernen!"

Uit een brief van Gustav Meijrink, 20 juni 1917, aan zijn vriend Alfred Müller-Edler.
De interessante expositie over leven en werk van de magische schrijver Gustav Meyrink (1868-1932) is tot 29 mei 2009 te bezichtigen in de bibliotheek van de Bibliotheca Philosophica Hermetica aan de Bloemstraat 15 in Amsterdam.
Meer info over het cultureel erfgoed in de bibliotheek: www.ritmanlibrary.nl

+

Het vreugdevol leren leven in beide werelden (de fysisch zichtbare en de onzienlijk-aanwezige) is inderdaad een cursus in navigatie: tussen de klippen van cynisme en apathie door uitzichten blijven zien, die er zeker mee te maken hebben of je zin in je leven, plezier in je werk hebt en bovendien over het nodige uithoudingsvermogen en de noodzakelijke discipline beschikt.
Als het aan een dezer factoren (en welke andere, ongenoemd of onnoembaar?) schort, komt geen enkele positieve berichtgeving binnen bij zo 'n gepantserd, gemaskerd iemand.
Dit is geen cursus in leiderschap, hoewel ieder mens dat (eigen) leiderschap in eigen leven hard nodig heeft: hoe anders kun je de confrontaties, waaruit het leven bestaat, onbevangen en vreesloos tegemoet treden?
Ik sprak een uurtje met een klasje intelligente kinderen (zie Kersvers gisteren) - plukte wat verhalen uit mijn leven. Hoe is het in godsnaam mogelijk kinderen die hier en nu opgroeien (quelle jeunesse dorée! ) te vertellen, te laten weten, in te doen voelen, mee te doen leven met wat oorlog aan den lijve betekent, ook al zien ze hun dagelijkse portie wereldleed op het scherm.
De sfeer van onderdrukking en gevangenschap, het wantrouwen van vreemden en onbekenden, het niet kunnen staan of gaan waar je wilt, het Ausweis, de Verordnungen, de standrechtelijke executies, de rantsoenering, het verplichte schuilen tijdens de veelvuldige luchtalarmperiodes, spertijd na acht uur, het gebrek, het tekort en ontbreken van levensmiddelen en brandstof (zodat je de bomen rooit, die nu zo gekoesterd worden), de Honger, de Koude, de verpaupering - de verlatenheid, het isolement - de machteloosheid. En dat tijdens mijn pubertijd, van mijn 12e tot mijn 17e. MIJN werkelijkheid, niks Fake it till you make it!.
Het verwijt van Connie Palmen, tijdens het Haagse Winternachtenfestival uitgesproken, is te lezen in Vrij Nederland 2009/4, over de aard van de werkelijkheid & de waarheid raken wij nooit uitgesproken, maar voor Nep, Namaak, Surrogaat heb ik een uitgesproken weerzin, evenals voor - kzgtmrvn - epigonen, snobs, wannabees, ellebogenwerkers, arrivisten, routiniers, hasbeens en mensen die, al is het jaren te laat, zo nodig nog on the bus moeten. Lekker, zo knus uitvaren! Striemende regens op het raam doen mee.
Historicus Ronald Havenaar, in VN geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama (Van Oorschot) wijst op de groeiende verwijdering in mentaliteit tussen het leiderschap van de VS en de 'verzwitserlandisering' van Europa. Hij spreekt van een uitzichtsloze situatie wat betreft het vredesproces."Ik zou niet weten hoe hij dat voor elkaar zou moeten krijgen."
Hilary Clinton, de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken was voor de inval in Irak in 1993 en verklaarde onlangs voor de benoemingscommissie van de Senaat dat de VS pal achter Israël zouden blijven staan. De minister van Defensie van Bush blijft zitten op zijn post, en de National Security Advisor wordt James Johns, een man die net zo goed door Bush aangesteld had kunnen worden.
"De literatuur kan een waardevolle aanvulling zijn op je eigen observaties, en geeft inzicht in de menselijke natuur. W.F. Hermans lezen was voor mij bijvoorbeeld instructief. Moedwil en misverstand - dat zegt alles: mensen beliegen en bedriegen elkaar. Dat is de internationale politiek."
Broeder 'Bama
krijgt van Stephan Sanders te horen, dat de zwarte gemeenschap hem als een blanke zal zien, omdat hij niet voldoet aan het imago dat zij hebben van Brother Obama. "U moet zich voorstellen dat u Balkenende Broeder Balkenende noemt, omdat uzelf ook blank bent. Ik geloof dat ze dat in de kerk wel eens doen, en daar is het ook al huiveringwekkend. Broeder Bos. Zuster Verdonk. Dat is het moment waarop de dokter gewaarschuwd moet worden en wel met spoed."

+

Thuis alles pais & vree; vanochtend bracht Almar Seinen twee tassen gescande papieren terug, voor het ooit nog te verschijnen (planning september?) scrap-boek.
Een bezoek van Barbara Mohr, mijn vorige echtgenote en een van onze dierbaarste vriendinnen, bleek avondvullend en het gesprek ging tenminste ergens over! (En ik had de tijd Kersverslezers vast voor te bereiden met de Meyrink-tekst, met al zijn Umlauts etc. Graag gedaan!)
Laat harmonie in al onze bijeenkomsten en gesprekken prevaleren, laten wij vreugde blijven scheppen en om alles blijven lachen - deze levenskunst graag over u uitgestort door Simon Vinkenoog, weldoener.


Woensdag 21 januari 2009

R A M S E Y   N A S R

welkom in het circus


en dit is mijn gedicht van de dag: komt u binnen
let niet op de galm, wees niet bang
laat ons beginnen in leegte
welkom in het circus van licht

ik wilde u graag een vaderland tonen
vormvast, zuiver en met volgehouden metaforen
een gedicht kneden over ons, maar toen ik begon
moest ik toezien hoe hier het ene vers
het andere spontaan begon te vagen
als twee onverenigbare republieken
welkom in nederland campagneland

tussen mee actievoeren en poëzie
tussen meerduidigheid en stem op mij
tussen het goud en het blingbling
vond ik een gedicht dat werd opgeheven

dat krijg je ervan, dit statuut houdt men over
wanneer je de inhoud eruit ramt
we vullen de holte met glimmende leegte

hoe kwamen wij dichters des vaderlands
hoe kwamen wij zo snel van nietig tot lomp
van weerschijn tot alomaanwezige schreeuwhomp?
hoe kon uit zuinige rupsen dit hummervolk opstaan?

ziet u, een vaderland wilde ik u tonen
niet deze woestijn van ego en ijdelheid
maar hier wonen wij, en hoe mooi zou het zijn
als iemand ooit als een tweedehands godheid
rijm voor rijm een land zou bouwen
voor dit volk dat zijn volk mist

hier, in de open kuil van onze ziel
juist hier zou iets groots kunnen worden verricht
laat ons weigeren voor de brandende hoepel
laat ons volharden in een gedicht

Leve de Contrabas, de poëzie-website die ons op de hoogte houdt van het adrenaline-gehalte van de strijd om het Dichterschap des Vaderlands; het bovenstaande gedicht werd door de dichter voorgelezen in het radio-programma Kunststof, waar alle kandidaten hun poëtisch Ei mogen leggen.

Globaal denken. Locaal handelen. Het was gisteren weer een onderhoudende avond, met een dankbaar publiek, in Eetcafé Festina Lente, waar wij elke derde dinsdag van de maand (als een enkele keer een andere verplichting in de weg staat, helaas niet) geconfronteerd worden met al dan niet-jonge drempeloverschrijdende dichtkunst-beoefenaars, die van zich willen laten horen. Uitgenodigd bij deze, en als er vrienden of verwanten zijn die willen komen kijken & meedoen, laat het ze weten. De maandprijswinnaars (september/mei) krijgen jaarlijks in juni gelegenheid mee te dingen naar de Jaarprijs Festina Lente - hetgeen betekent deelnemen aan het Nationale Kampioenschap (Slam)Poëzie.
Volgende dichtersavond 17 februari 2009, rond 21u, Looiersgracht 40b. Info & aanmeldingen: felixfabri@mac.com; bekijk ook de website van medejurylid Sven Ariaans plukdenacht.web-log.nl
Het jureren, waarbij zowel Sven als ik onze Muze aan onze zijde hebben, doe ik al 11 jaar met heel veel plezier - honderden gezichten en stemmen, duizenden gedichten langs zien komen, duizenden bloemen bloeiden, bloeien en zullen blijven bloeien (en ooit verwelken of in bloemlezingen gedroogd en bewaard worden).
Gisteren tien mededingers, waarvan acht vrouw: Lady's night zei presentator Martijn de Bakker, die tevens geconfronteerd werd met de camera van RTV Noord-Holland die opnamen maakte voor uitzending morgen half vijf, half zes herhaald, etc.
Zoals gebruikelijk kregen de dichters ieder drie minuten leestijd in de eerste ronde, telkens 3 of 4 achtereen, met daartussen pauzes voor vrije conversatie, drank en buiten-roken (rustig voor de buren! je zit midden in de Jordaan en die mensen moeten vroeg weer op).
Uit de eerste ronde gingen vijf dichters naar de tweede ronde (na jury-overleg!), het publiek krijgt stembriefjes voor de Publieksprijs, vier minuten leestijd voor de halve-finale - dan de finale (vijf minuten leestijd) en de uiteindelijke winnaar is.....
Loes Vlaming uit Leeuwendorp (tussen Goes en Middelburg) die indruk maakte met haar openhartigheid en body-language, zij was ook de favoriete van het publiek. Minstens zo interessant waren mede-finalisten Emma Burns (uit Vlissingen)en Xander van der Drift - van wie ik de regel noteerde: 'Waarom zei je niet dat je levend al dood bent?"
Tussen al de supergirlpowerdichters ontwaarde ik - voor mijn gevoel - leerlingen van de Schrijversvakschool; bleek juist. Pim te Bokkel las als medejurylid de uitslag voor en wist aan iedere deelnemer aandacht te schenken. Opmerkelijk is immer de concentratie en aandacht waarmee geluisterd wordt; hoe intens ook het geroezemoes daartussendoor, en daarna.
Zo gezellig waren achterafgesprekken, dat wij het etablissement, waar ik in 1957 voor het eerst Allen Ginsberg en Gregory Corso ontmoette, als laatsten verlieten.

Een vroege ochtend-job, het goede doel, voorlezen in de klas van mijn kleinzoon Marvin (groep 6b) van de Openbare Basisschool De Burcht aan de Herengracht - zoon Alexander woont hier om de hoek op de Brouwersgracht. Een andere voorleesvader, buurman Hans van Mierlo verscheen lopend met een kruk; zijn heup gebroken bij een val op de rode loper. Opgewekt, als altijd; onze puberteit in oorlogstijd maakt ons beschouwers, vindt hij.
Ik hoefde niet op mijn hurken te gaan zitten: in het computerlokaal, waar ik ook even mijn www.-tje liet zien, zaten ze als in een etagère voor me; bij het (gelukkig vele!) vragen stellen schoof ik dichterbij. Wat een schatjes! Gans en gaar niet verlegen - op een leeftijd dat een schrijver nog iemand met pen en potlood is; ze kijken op als je zegt dat je vroeger een schrijfmachine ("bij mijn oma gezien") had en nu een computer, met een toetsenbord. Dat je je regelrecht tot anderen kunt wenden, hoe dan ook, zoals ik hier, zoals je spreekt, ging er even nog niet in, bleek uit het mij overhandigde 'boek ' A-4tjes met vraagteksten en tekeningen.
Mondeling, van persoon tot persoon, ging het beter.
"Wat vindt u ervan dat Obama gewonnen heeft?"
"Geweldig! Hij spreekt van Hoop en roept Weg met de Angst - en dat wil ik ook!"
Zei ik tot de hoop des vaderlands. And I loved doing it!


Met kleinzoon Marvin (links) en vriend Jim

Intentionele Actie voor Actievere Buurtparticipatie. Woonbootbewoner Roy Zijnen valt binnen met de vraag of ik een handtekening wil zetten achterop de sets met vier foto's die hij naar de Raad van State stuurt. Als woonbootbewoner ageert hij al lang tegen de uitbreidingen van Artis.

Het leven ZELF, één Groot Goed Doel. Voor vandaag is het hier weer genoeg; ik ga elders plukken. Gegroet, Freude! Simon Vinkenoog, vormgever.


Dinsdag 20 januari 2009

Dat geld moet rollen, daar heb ik nooit aansporingen van Hogerhand voor nodig gehad: het ging vanzelf, blij dat je het had en blij dat je het kon uitgeven. En van dwangbevelen en 50% van je inkomsten naar de belastingen, daar heb ik ook o wee weet van.
Maar ik doe wel en kijk niet achterom, als het al niet is om er nu alsnog de lessen uit te trekken. Want een les blijft het, blijf bij de les!
Bij de les in 2006, leven in 7, op wacht in de 8 en nu weer de 9 zien bewegen. Straks blijkt Obama de langverwachte Boeddha Maitreya te zijn, op wiens verschijning - samen werken samen delen - de discipelen van Benjamin Creme (Share International) al sinds de jaren zeventig wachten...
Medeschepper- en veranderaar zeker. Niet voor niets noemde ik in 1974 een onderwijsuitgave over Avant-garde en underground in de 20e eeuw , in opdracht van Piet Calis voor Meulenhoff Educatief gemaakt: De ervaring van de verandering van de ervaring. Ik zou er nu aan toevoegen: op weg naar een nieuw paradigma. Hoe de werkelijkheid verandert. Hoe de veranderingen te werk gaan. Altijd studie-object geweest: tast toe, History!
Ein groszes Wort, paradigma,maar ja: Edith trof het zevenletterwoord MUTANTEN bij ons eerste dagelijkse scrabble spel. Volmaakte betekenis. Voor je 't weet, is 't 'n paradogma!

+


De bevoorrechten die de Nieuwsbrief van de Stichting Krishnamurti Nederland ontvangen, www.krishnamurti.nl - werden bij de ontvangst van het nieuws, de mededelingen en de agenda in het voorjaarsnummer 2009 verblijd met het tweede nummer van het jaarlijks verschijnende bulletin IN FEITE, van veertig bladzijden, waarin mensen aan het woord worden gelaten die zich intensief in het gedachtegoed van Krishnamurti hebben verdiept.
Radhika Herzberger werd 25 jaar geleden gevraagd - zij doceerde indologie en Sanskriet in Toronto - de Krishnamurti-school in de Rishji Vallei in Bangalore te runnen, de oudste, meer dan 75 jaar geleden opgericht. 'We hebben een goede filosofie, maar het verzandt in veel woorden' staat boven het gesprek met Marina Kuyper. In het Journal of the Krishnamurti Schools schreef zij in 2003: "K heeft de scholen opgezet zodat leraren en studenten samen zouden leren wat vrijheid is. Voor hem begint dat met vrij zijn van woede, ambitie, jaloezie, hebzucht, angst. Het zijn die basisemoties die de brandstof zijn voor vooroordelen of en geweld."
(in Tegenlicht, VPRO's t.v. programma gisterenavond noemde de Franse filosoof Dominique Moïsi, schrijver van De geopolitiek van de emoties Angst, Vernedering en Hoop als basisemoties van het moment - resp. het Westen, het Midden- Oosten en de opkomende groeilanden, China, Rusland, India, Brazilië.)
Het andere interview met prof. Krishna, die op verzoek van K zestien jaar lang een internaat met vierhonderd kinderen van vijf tot achttien jaar met veertig leraren in Rajghat leidde, is getiteld: Op dit terrein is het niet belangrijk wie wat het eerst zei. Ik peur hieruit de website www.pkrishna.org waar ongetwijfeld veel te overdenken zal zijn (achteraf- of tijdens) en tenslotte Krishnamurti's (als altijd wijze) woorden, toen hem gevraagd werd hoe mensen voor een studiecentrum in Rajghat te interesseren:
You create the honey and the bees will come. If you have to invite the bees, something is wrong!

 

G U I D O   G E Z E L L E

O Lied

O LIED! o Lied,
Gij helpt de smert
wanneer de rampen raken,
gij kunt, o Lied, de wonde in 't hert,
de wonde in 't hert vermaken. o Lied! o Lied,
gij laaft den dorst,
gij bluscht het brandend blaken,
gij kunt, o Lied, de drooge borst
en 't wee daarvan doen staken.
O Lied! o Lied,
het zwijgend nat
dat leekt nu langs mijn kaken,
gij kunt het, en uw kunst is dat,
gij kunt het honing maken...
o Lied! o Lied!

Gedateerd juni 1860. 2009. Ongedateerd. Geactualiseerd. Beleefd. Ervaren.

Zo, ik laat even elders wat andere woorden vallen, maar kan het niet nalaten deze wonderlijke, blijkbaar historische dag, te besluiten met de drie motto's die ik in 1974 als Profiel 9 aan de serie Het spel en de knikkers (Meulenhoff Educatief) bijdroeg.
Naast de kernboeken Literatuurgeschiedenis van ca. 800 tot 1880 en van 1880 tot heden verschenen een tiental Profielen, 'kleine uitgaven waarin stromingen, genres of schrijvers onder de loep worden genomen.
80 pagina's, ruim geillustreerd kreeg ik tot mijn beschikking. Veel uitgangspunten, tot aan vandaag de dag toe. En zo begint het: hier even het einde. Op naar Obama (straks thuis, Seid umschlungen, Millionen! ) en de poëzie (vanavond Festina Lente.)
Zon schijnt. Hoi.Hoi. Simon Vinkenoog, hogesnelheidsdenker.


Maandag 19 januari 2009
(leestijd 25 minuten)

Dit dagboek eindigde gisteren met het woord vrolijk, laat ik er mee beginnen, in mijn lange witte thermo-onderkleding. Het weer noodt er niet toe uit te gaan, natte regenflarden langs de ramen, wij hebben er op het moment geen enkele behoefte aan, of noodzaak toe - inner journey forever sunlit. Zelfs met de (volks)krant bij de koffie op bed, die info toevoegt, current affairs, aan wat wij al wisten, of dachten te weten. Wij, de in alles belangstellende nieuwsgierigen!

+

Wapenstilstand in de Gaza-strook...
NRC- Lezer Frank Orlemans uit Tiel: Het interesseert mij niet meer wie gelijk heeft.
"Om meer duidelijkheid te krijgen over het Joods-Palestijns conflict ben ik gaan googlen. Om een zo objectief mogelijk beeld te vormen heb ik mij beperkt tot informatieve sites zoals wikipedia. De geschiedenis vanaf 3000 jaar v. Chr. leest als een ware oorlogsroman vol etnische en religieuze twisten zonder een uiteindelijke overwinnaar. Het conflict is zo complex, dat men niet meer kan oordelen wie gelijk heeft of niet. Wat mij dan ook stoort zijn de schreeuwlelijken die met hun eenzijdige hersenspinsels de media beheersen en daarmee bewust of onbewust het conflict naar eigen land verplaatsen. Iedereen roept maar wat. Je wordt er doodmoe van. Het maakt mij niet uit wie gelijk heeft. Ik kan slechts hopen dat er snel vrede komt, maar ik vrees het ergste."
Sla de pagina om en je stuit op columnist & hoogleraar Afshin Ellian, onder de kop Na de kalmte volgt de verpletterende slag.
"De Palestijnen moeten dit jaar een president kiezen. Dat kan alleen als de Gazastrook weer in handen van Fatah valt. Op zich is dat een verbetering: liever een regiem van corrupte maffiafamilies dan van religieuze apocalyptici. Deze operatie maakt dit mogelijk. Maar een oplossing voor het conflict zit er niet in. Dat weten de Israëliers ook. Het wordt een periode van echte kalmte voor beide volkeren, tot een van de twee zo sterk en gefrustreerd is dat het het andere volk verplettert. Zo gaat het in het Midden-Oosten, sinds het begin der tijden."

+

Shalom. Barak Obama is geen Verlossser, blijkbaar wel een Geroepene.
"We'll all be the Messiah together!" - een luchtpostbrief van Allen Ginsberg uit 1961.
Daar heb je je maar aan te houden. Dat ben je onder meer aan William Blake verplicht, die in het gedicht Milton (1804-1808)schreef:
"Wij vormen het Wereldse Ei, die Geest komende via woede of vriendschap,
 Alles is hetzelfde, & een ieder verblijft in zijn eigen energie."

+

YES WE WATCH. Verheugd door de lezing van een 5 koloms betoog van Ramsey Nasr in de Volkskrant vandaag, Forumpagina 7.
Bij verkiezing van Dichter desVaderlands speelt poëzie geen rol - iets wat ik hier vaker als mening heb gegeven. De shortlistkandidaat geeft enkele voorbeelden van media-manipulatie (Radio 1) en de verkiezingstechnieken die door een andere, in deze 'campagne ' meest kanshebbend geachte kandidaat ("Heel Friesland staat achter me"), worden toegepast: verdachtmakingen, imitatie of liever plagiaat, imponeringsdrang: in de verkiezingstijd kent men geen sympathie, geen stijl, geen schaamte, geen pudeur.
Ramsey Nasr's voorbeelden zou ik kunnen aanvullen. Zo bleek het Parool- artikel Dichters steunen Bruinja rechtstreeks overgenomen van een Bruinja-welgezinde poëzie-site ('van een medewerker'). Ja, zo kan ik het ook. Nasr:
"Tenslotte nog dit. Heb ik zelf dan niet meegedaan aan dit circus? Jazeker: ik heb me laten opfokken door een stelletje dompteurs dat mij oproept door de hoepel te springen omdat zij dat willen. En ik heb er genoeg van. Dit alles heeft niets meer uit te staan met de poëzie, noch met een vaderland, maar alles met de vraag hoe ver persoonlijke ambitie kan reiken. Wie heeft de meeste balpennen?
Voor alle duidelijkheid: ik trek me niet terug . Ik wil terugkeren naar de kern van de zaak. Ik roep het Nederlandse volk op de site dichterdesvaderlands.nl te bezoeken. Lees de gedichten van Hagar Peeters, van Erik Menkveld, Tsead Bruinja, Joke van Leeuwen en ondergetekende, alsmede de plannen die wij aan de dag leggen. En ga daarop af. Maar nogmaals, ik denk dat een Dichter des Vaderlands, ondanks alle rookeffecten die rond het spektakel worden aangewend, nog steeds kan zijn wat de titel suggereert: een dichter die zich via de poëzie wil inzetten voor een land - niet voor één stad, niet voor één provincie of een verzamelde achterban, maar voor een land dat een dichter kan gebruiken."
Zo is dat, loud & clear, Ramsey Nasr. Toen mij vijf jaar geleden gevraagd werd of ik in het spijbeljaar van Komrij de vrijgekomen functie wilde vervullen, heb ik gegrijnsd en JA gezegd; ik bleek de meeste stemmen te krijgen en ging door, gewoon schrijven, wat ik altijd deed - ik voelde me, alle persoonlijke ambities voorbij, al een lange tijd een individueel/universele raadgever (counselor, mediator, netwerker) eigende me voor Goede raad is vuur, een poëtische handreiking, dat jaar gepubliceerd, zelfs een motto van Milton toe: Direct the clasping ivy where to climb.
Maar, zoals dat heet, het small-niche spektakel is onder de radar van de virtuele woordenstrijd vandaan gekomen: wat meer mensen (het Nederlandse volk wordt opgeroepen!) hebben er op deze wijze weet van.
Ik ga voor de poëzie, ik heb op Hagar Peeters gestemd. Morgen komt op de website van de campagne-organisatie het laatst uitgebrachte aantal stemmen, ik schat zo'n 0,005 % van de Nederlandse bevolking.
Speel mee in de verkiezingskoorts, pak die wankele toorts!
Uitgebrachte stemmen kunnen niet worden teruggenomen. Bedenk ik. Alle dinghen zijn mij te inghe.

+

Even afkicken van de poëzie. Veel te zien en te horen op www.drugreporter.net, de Coffeeshop Crawl, en de drie keer herhaalde, onbeantwoorde vragen van psychiater Freek Polak aan de Drugstzaar van de VN Drug & Crime op YouTube. Binnenhalen, downloaden - ga je gang.
Dat het ons allemaal heel goed moge gaan, in dit dubbele Aarde-Os jaar, wenst u Simon Vinkenoog, Aartsvriend.


En wij kijken thuis, uiteraard, om naderhand de maandelijkse poëzie-avond in Festina Lente bij te wonen.


Zondag 18 januari 2009


Zo oordeelt de zich noemende columnist Bob Frommé ( aka Jos Bloemkolk) in Het Parool van gisteren over de kandidaat DideVa Bruinja, die tot campagnevoeren werd aangezet.
In hetzelfde nummer, de kunst & media-rubriek Hoe men een dichter wordt, een gesprek van Maarten Moll met Chrétien Breukers (1965), redacteur van De Contrabas (www.contrabas.com), die Gedichten schrijven. De regels van het vrije vers publiceerde (uitg.Augustus).
Voor degenen die geen benul van de dichtkunst hebben raadt Breukers de LOI-cursus Gedichten schrijven te volgen. 'Die heb ik voor ze gemaakt.'
Breukers mist het rumoer. "De hedendaagse dichters zijn wat braaf. Men vindt elkaar ook wel heel erg goed, tegenwoordig. En lief. Nijntjes in de maneschijn. Zo 'n Ilja Leonard Pfeijffer, die hoor je toch niet meer? Het lijkt wel of hij op veel te jonge leeftijd gas terug heeft genomen als polemist. Komrij, mijn eerste held, heeft het heel lang rustiger aangedaan, het is misschien tijd voor een wederopstanding. Nou ja."
Wat Breukers onder polemiek verstaat werd mij duidelijk, nadat ik het gewaagd had hier de kandidatuur van Bruinja in twijfel te trekken. Geen twijfel over zijn goede bedoelingen; de taak die hij de DideVa oplegt is eerder die van een Account Executive in buitendienst dan die van een Dichter: die hoort schepen van de helling te doen glijden, openingen te houden bij belangrijke gebeurtenissen, de Angst en Apathie te lijf, de universele opdracht vervullen:
If the Tribe refuses to dance,
the Poet can only worry, watch and warn.

In vertaling gaat in dit gedicht van Lew Welch de alliteratie verloren; zie MIJN poëtische handreiking Goede raad is vuur, in 2004 bij uitgeverij Passage uitgekomen.
Kortom, ik mis de Prometheus hier.
Waar het MIJ hier eventjes maar om gaat: Chrétien wenste mij pensionering toe, opdat ik mijn mond op mijn ganja-site zou houden. "Hij kan toch leven van zijn AOW en jaarlijks Eregeld van het Fonds voor de Letteren?"
Nee, dat kan ik niet en ik wil dat niet, en dat hoef ik niet, want ik vloei nog altijd over van energie (Eternal Delight: Wm. Blake), ideeën, overtuigingen. Ik vind het een mensonwaardig argument, Michelangelo-Goethe-Edison-Picasso-Frank Lloyd Wright-George Bernard Shaw-H.Wijdeveld onwaardig - die als 80-plussers nog heel wat interessants uit te vinden, te schilderen, te bouwen en te schrijven hadden. Over en sluiten maar - onder de radar.

v.l.n.r. Nick de Vries, Jan Ketelaar, Simon en Jan Kuipers Alma op het podium van het Parool-theater

Jan Kuipers Alma wilde graag zijn cd, waarop mijn gedicht heilwens liefde (in het Fries door hem vertaald & gezongen), in Amsterdam presenteren. Ik liet hem de keuze; het Parool Theater in de Sint Pieterspoortsteeg. Het werd een interessante kennismaking met het mini-theater waarover ik al jaren in de krant lees zonder er ooit een voet te hebben gezet. Dat gaat veranderen; ik verwacht een telefoontje of e-mailtje.
De optredens voor de happy few waren kort en krachtig; Jan Ketelaar bleef me, nadat ik hem drie of vier keer eerder gehoord had - in Amsterdam, Drachten en Utrecht, nog immer boeien. Nick de Vries kwam eveneens zeer indringend over en de zanger wist met stem & gitaar aan de op muziek gezette gedichten een eigen klank te verlenen.
Na de Heilwens (de laatste van mijn DideVa-gedichten, bedoeld voor de volgende estafette-loper in dit schouwspel) las ik het gedicht Heildronk voor, dat zich eveneens aan poëticale levensuitspraken waagt.
En wij zetten ons, na deze interessante onderneming
in onze VOLVO 460 richting Westpoort, Ruigoord Culturele Vrijhaven, Temporary Autonomous Zone - het gekraakte dorpje rond de kerk van Sint Geertruid, tijdens de oliecrisis in 1973 gered, ziet ook nu weer - volgens nieuwjaarsspreker Hans Plomp - te hulp schietende goden om het schip Argos te begeleiden: als het slecht gaat met de economie, gaat het goed met Ruigoord en zijn vrienden. De ruim gevulde kerk applaudisseerde en lachte ('we zijn toch allermaal prettig gestoorde indivduen?"), kuste, hugde, converseerde, of luisterde naar het live optreden van 4Sure - - plays a subtle mix of modern jazz and elements of Caribbean, Surinam & Brasilian music volgens de liner notes van weer een zojuist verschenen cd: Freedom of Speech.


v.l.n.r. Lange Frank, Aja Waalwijk, Simon V, David Frank en ...

Uiteraard weer de nodige bekenden en onbekenden, allen verenigd in wat ik niet anders kan benoemen dan een gevoel van vreugde, vriendschap, harmonie en vrede. Van het zoontje van drummer Olaf Keus mocht ik een tekening aanschaffen. Hij heeft het bij het juiste eind! Gegroet, Simon - de Eerste & de Laatste.ziikkkkiiiiin de iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooopooop vvvvvvvvvvvvvvvvvvvoppppppp oppppppppppppppppppppii


Aja Waalwijk, Simon V, David Frank en een heilige onbekende
V
g gestoorde individuen...

Zaterdag 17 januari 2009

 

Ontleend aan het januari-februarinummer van het tweemaandelijks "opinie en lifestyle magazine voor Growers en Blowers" HIGHLIFE, dat vandaag in de brievenbus terecht kwam.
Van bovenstaand verhaal kende ik tot dusverre de details niet, die ik belangstellenden graag doorspeel, ter lering en vermaak: hoofdredenen voor Alles!
Aan het Cannabis Tribunaal wordt hier uiteraard ook de nodige aandacht besteed.
De vanzelfsprekende Conclusie van het tweedaagse Tribunaal met zijn vele experts en getuigen is dan ook "dat niemand in Nederland in staat is om uit te leggen waarom cannabis een verboden middel moet blijven. Daarom roept de organisatie de Tweede Kamer aan het einde van het Cannabis tribunaal op om het cannabisverbod in een spoeddebat ter discussie te stellen en de regering te vragen om dit verbod terstond op te heffen. Info terug te vinden: www.cannabistribunaal.nl.
Als 40.000 anti-vuurwerkpetitietekenaars het onderwerp in de media en de Tweede Kamer kunnen brengen, zouden even zo vele of meer potheads dat niet kunen? Het spoeddebat duurt overigens al zo'n halve eeuw, heel nodig moet in dit jaar van commemoraties eens de vuile was van de 100-jarige drugsoorlog buiten gehangen worden.
Ik lees hier een oproep Cannabisten verenigt u! Laat je stem horen - lid kun je worden van de Vereniging Voor Cannabis Consumenten via de websites: cannabisconsumenten.nl of cannabisconsumenten.hyves.nl
In HIGHLIFE uiteraard nieuws van alle fronten, cultureel en politiek, met de nodige humor, knipoogjes en de vele advertenties die het blad een glossy van 114 pagina's met mooi glanspapier kunnen maken. Ik weet niet wat me nog te pakken krijgt, mij trof uiteraard de vermelding en foto billboard van het Katholiek Cannabis Museum, aan te treffen op rkforum.activeboard.com
"Amerika heeft het drugsverbod en de daaraan gekoppelde criminaliteit nodig om de gevangenbewaarders aan het werk te houden." Uitspraak van Egbert Tellegen, hoogleraar sociologie.
Van de immer actieve Wernard Bruining, pionier uit de jaren '70, komt in een artikel Van coffeeshop naar cannabisclub de mededeling: "In Amerika, de bakermat van de War on Cannabis worden steeds meer vergunningen uitgegeven voor inmiddels honderden "Compassion Clubs." Deze clubs verkopen cannabis uitsluitend aan leden in bezit van een medische verklaring. Deze clubs telen meestal hun eigen cannabis. Het gesloten clubsysteem maakt acceptatie door de repressieve Amerikaanse maatschappij mogelijk. Als het besloten clubconcept in Amerika werkt zal dat in Nederland zeker ook het geval zijn voor coffeeshops."
Hoopt hij. En ik stap over.

+

Van de uitgeversgroep Singel 262 (Querido, Athenaeum, Nijgh & van Ditmar) graag de uitnodiging voor een nieuwjaarsviering aanvaard. Ik heb het getroffen met Vic van de Rijt, die als directeur van Nijgh & van Ditmar een aantal enthousiaste medewerkers om zich heen heeft verzameld. De grote ronde balzaal van Felix Meritis was bomvol grachtengordelgeroezemoes, langs de wanden her en der tafeltjes, aan 1 waarvan Ued. gezeten. Gesprekjes met Johannes van Dam, Erik Jan Harmens, Jan van Aken, Hugo Brandt Corstius, Guus Bauer en David van de Poel - Edith met Vic, Lidwien en Gerard Koolschijn, Keke Keukelaar, Annejet van der Zijl en Atte Jongstra: wij bleken er drie uur te hebben doorgebracht, en keken verkwikt en gelaafd met plezier terug. Things to do!

+

J E A N - M A R I E   D E F A Y E

De qui s'agit-il?

Je ne l'ai jamais voulu comme
Maîtresse
Et pourtant elle veut me prendre pour
Amant
Tous les matins elle m'invite à la
Suivre
Et chaque jour je lui réponds
Plus tard
Elle a beau se faira très belle, je la
Rejette
J'essaye de rester bien vivant pour lui
Déplaire
Mais elle insiste et me dit qu'un jour
Elle m'aura
Je le sens, mais je ne suis pas du tout
Pressé
Et pourtant parfois j'ai envie de la
Rejoindre
Elle m'enlèvera tous les soucis, mais je les veux
Garder
Aussi parce que j'ai peur de souffrir avant notre
Union
Alors je me persuade qu'un jour elle sera
Ma maîtresse
Même si je ne sais pas quand je serais
Son amant

+

Ik druk op de bel en de intercom vraagt (dié stem): Is dat Snuffel?
En deze stem: Nou en of!
Ik heb even een ommetje gemaakt, looptraining. Trinity, om je draai te vinden. Een paar trapjes omlaag en ik neem plaats op een barkruk aan de toonbank, bestel een capuccino en beschouw tersluiks de cliëntele, terwijl ik de eerste van de 10 voorgedraaide joints rook.
Tot de vluchtheuvel kon ik stap voor stap lopen, tot de stoplichten Weesperplein stapje voor stapje, en daarna tel ik mijn stappen tot de rookgrot. Ook daarvan kom ik dus verkwikt en gelaafd terug en onderneem de terugweg. Van tellen komt niets, de afleiding te groot. Wat is die grote ster daar achter Sarphati Plaza? Rood. Groen.
Ik vereenzelvig me met de duizenden kauwgummetjes die een patroon op de straatstenen vormen, overstapkruispunt van jewelste. Ik ben er - onderweg van alles de minutiae bijgehouden om te vergeten; de avond is ondertussen gevallen.
Ik ben in mijn element. Wel thuis. Op de brug naar de overkant. Ik las in de Volkskrant over Herman Brusselmans met zijn etalagebenen, kort wandelingetje door Gent.
Voor het maandblad Ons Amsterdam was zo 'n Jordaanwandeling (Bloemgracht, Rozengracht) ook heel kort; met buurtcoffeeshop waar ik nooit meer kom.
Ik heb wat afgestiefeld in mijn leven; dat is voorgoed, voorgoed voorbij. Eenmaal gezeten, desnoods staand, de ademnood en de knellende benen verdwenen, sta ik weer (voor wie dan ook) helemaal mijn mannetje. Voelt goed, deel dat gevoel: Don't worry! Be happy! Simon Vinkenoog, voorbijganger.

PS
Morgenmiddag om 14.30 een optreden met Friese dichters in het Parooltheater,      
St Pieterspoortsteeg 33 in Amsterdam, tevens presentatie van de tweetalige CD-single  
heilwens liefde/heilwinsk leafde,
door Jan Kuipers Alma op muziek gezet.
Daarna verlaten wij even de stad om in de culturele vrijhaven Ruigoord het Hippy New Year te vieren. Voor nieuwkomers: routebeschrijving op www.ruigoord.nl.


 

Vrijdag 16 januari 2009
(leestijd 35 minuten)

De andere kant van deze flyer kondigt films en een lezing over Iboga en ibogaïne aan, die de 19e februari aan de Universiteit van Amsterdam aan de Roeterstraat gehouden zal worden.
Meer info www.stichtingopen.nl - ik wil me eens laten zien op de gezellige maandelijkse borrel die de jonge club volgens de januari-nieuwsbrief organiseert. Tot dusverre heb ik me daar niet over de drempel gewaagd. En ik heb nog heel wat documenten; Lotsof was met zijn vrouw meerdere malen in Nederland.
Summa Scientia Nihil Scire - hoe meer je weet hoe meer je beseft niets te weten. Niet alleen hoofdletterde ik deze uitspraak in het gedicht Zoden aan de dijk of de wal keert het schip (V.V. blz. 758) uit 1982, maar ik loop in dit koppie nu al weer enige tijd met deze gewaarwording rond, nu ik telkens een ander -soms niet-gelezen, wel ooit aangeschaft - boek te voorschijn haal om hier te vermelden (deel van het plezier).
Geattendeerd op de transpersoonlijke psycholoog Charles Tart, wiens omvangrijke - 588 blz. - reader Altered States of Consciousness (Doubleday Anchor, New York 1972) ik hier in mijn boekenmolen met klassiekers heb staan, kom ik via YouTube bij Experiencers terecht, een club bijna-dood-ervaarders die in Berkeley, Cal. bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen: ervaringen die hun leven voorgoed veranderden.
Tart houdt, eveneens op YouTube een pleidooi voor gedisciplineerd psychedelica-gebruik - zijn boek neem ik uiteraard weer ter hand. Was het tot dusverre vooral A Study of Dreams, een in dit boek opgenomen tekst over lucide dromen van Frederik van Eeden uit 1913, die mijn aandacht trok, dit keer valt mijn oog op het verslag van Milton H. Erickson, A special inquiry with Aldous Huxley into the nature and character of various states of consciousness, waarin nogmaals het droevige verhaal dat Huxley zijn aantekeningen voor een gezamenlijk boek bij de bosbrand in zijn huis in Los Angeles aan het vuur moest prijsgeven, evenals het merendeel van zijn bezittingen: boeken, brieven, manuscripten, kunstwerken...
Uit Erickson's aantekeningen blijkt op welk niveau hun voorbereidende werk van een jaar zich afspeelde; Huxley demonstrated his excellent competence as a deep somnambulistic subject en was in staat tot een Deep Reflection, waarin hij zich wist terug te trekken om te denken of te schrijven, terwijl zijn onderbewustzijn werkte als een automatische piloot wat betreft routine-handelingen. Fascinerend; in die jaren nam Huxley met dr Humphrey Osmond meerdere malen mescaline, waarover hij de studies The Doors of Perception en Heaven and Hell schreef; voor uitgeverij Contact heb ik ze ooit vertaald - een herdruk nu, in 1 uitgave, zou een nieuw publiek kunnen trekken, zei de vertaler achteloos. Als alles van waarde valt de informatie weer op vruchtbare bodem.
35 teksten in dit boek, acht hoofdstukken: General views on altered states of consciousness, Between waking and sleeping: the hypnagogic state; Dream consciousness; Meditation; Hypnosis; Minor psychelic drugs; Major psychedelic drugs & The psychophysiology of ASCs.

+

Verruimende inzichten ook in Ton Lemaire's Filosofie van het landschap. (Ambo, 1970)
In verband met mijn notities gisteren zijn de volgende opmerkingen van deze cultuurfilosoof (Rotterdam) inderdaad opmerkelijk, dan ook snuffelend, browsend, bibliomantisch, niet-zoekend gevonden. Het lag voor de hand, vandaar.
"De belangstelling die er in onze tijd bestaat en misschien nog zal toenemen, voor alles wat uit het "oosten" afkomstig is - zijn filosofie, zijn wereldbeschouwing, zijn kunst - zou men misschien het best kunnen verklaren als index van de onvoldaanheid van het westen in de weg die zij in eigen cultuur historisch heeft gekozen te volgen. Een onvoldaanheid, die zo grondig is dat zij op het vlak van de metafysica gelocaliseerd dient te worden: als een zich niet meer thuisvoelen in de wereld die de traditionele westerse wereldbeschouwing uiteindelijk heeft opgeleverd." (p.81/82)

"Het oosten is in staat om in zintuiglijke gewaarwordingen te denken en in enkele regels de totaliteit van de werkelijkheid uit te drukken, omdat het niet, zoals het westen, zijn gedachten van de onmiddellijke werkelijkheid liet afdwalen, maar er juist bij en in verwijlen liet. Zo is de haiku, hoe gering van omvang ook, evenals het landachap een verkleinde weergave van het universum, een microkosmos: het is die inspanning van de taal om met zo weinig mogelijk woorden de aanwezigheid van de mens in het universum te vertalen.
Datzelfde geldt ook voor het chinese landschap. Het bevat eigenlijk niet meer dan één boodschap, de enige mededeling die uiteindelijk de moeite waard is: dat de mens deel is van de natuur, en dat dit goed is; dat niet de mens de maat is van de dingen, maar de natuur de maat van de mens."(p.83/4)

Uit de blurb-tekst: Dit boek zoekt naar de strekking van de profane openbaring van de wereld als landschap. Het doet dit door een analyse te geven van de beleving van de middag, een tijd van de dag waarop de wereld voor de mens het verst en het scherpst zichtbaar is geworden. In dit limiet-gevoel van ruimtebeleving - de angst van Van Gogh en de vervoering van Nietzsche - worden ons de konsekwenties onthuld van een onversluierde ontmoeting tussen de autonoom geworden mens en zijn autonome landschap.


÷

S O N J A  P R I N S

Portret

regen als de kleine zwarte bijen van athene
                       spotziek jongenshart
en een wereld van vertedering
zonbeschenen gouden weide
                       als hij lacht

mond als een gehavend stukje doek
bij 't naderen van de grauwe morgen dikwijls
                       scheefgeplakt
als in een futuristies schilderij
                       van picasso

zachte haren - fijne zwarte zijde
                      uit japan
tenger lichaam, kleine handen
die de jaren wijzer maakten
                       dan ik soms wensen kon

Sonja Prins (1912) is overleden, melden de nieuwsbronnen.
Ik zou graag aan haar herinnerd worden, meer van haar willen weten. 'Als 17-jarige lanceerde Prins het avant-gardistische en internationale tijdschrift FRONT.' Ik wacht op een necrologie - het portret is een van de drie gedichten, die Gerrit Komrij van haar hand publiceerde in zijn omvangrijke tweedelige bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten - die elke aanstormende jonge dichter toch wel minstens 1 keer doorgebladerd, gelezen moet hebben.

Wat dan het laatste woord voor vandaag is. Gegroet, Simon Vinkenoog, Absolute Beginner.


Henri de Haas (Amsterdam, 1937) Verwoest bos 1916
 (2007  aquarel 120 x 150 cm)
Uit het boek BOVEN DE STAD, een album van 142 pagina's 'aquarellen 1968-2008 met nadruk op klein werk', met voor mij de nadruk op de indringende teksten Van kind tot kunst (waarin De Haas zijn opvattingen over kunst weergeeft) en Daar praten we niet over, een ontroerende familiegeschiedenis.
Bij de bovenstaande aquarel luidt het onderschrift:
"Een bos waar mijn grootvader in 1916 'lag' werd totaal verwoest door artillerievuur.
Als één van de weinigen kwam hij er levend uit."
Nymfaeum Pers, ISBN 978-90-810270-9-0


 

Donderdag 15 januari 2009

INZICHT. Wegen van radicaal zelfonderzoek. Een tijdschrift dat ik aanschafte om nader te bekijken; ik kende het tot dusverre alleen van de buitenkant. Nummer.4/2008; de agenda achterin achterhaald - oktober/december, maar deze geeft wel duidelijk aan wie en wat zich op het advaita-gebied (het Eenheidsdenken&beleven, voorbij het dualisme) in NL & B afspeelt/voordoet.
Oude bekenden uit de BRES-jaren dat ik - tot het jaar 2003 - in dat nog immer bestaande tweemaandelijkse tijdschrift eveneens een agenda publiceerde, de rubriek ABC: Activiteiten Bronnen Centra. Hoe ik er van het begin af aan van droomde alle binnenkomende informatie in een databank te kunnen stoppen, om het op onderwerp, datum en plaats te kunnen rangschikken (& verwijzen), zodat je in éen blik van Aalten naar Zwolle te zien zou krijgen wie wat waar aan de hand was. Internet kwam uiteraard meespelen; bravo & succes mensen.
Zoals ik even rondkijkende op www.ruigoord.nl bij de linkpage zoveel vrienden kan aantreffen - dat doet me goed; ogenblikkelijk ook een bezoek afgelegd bij The Ira Cohen Akashic Project; altijd verfrissend.
Op de website van InZicht: www.inzicht.org, bekeek ik onder meer de interessante experimenten.
In de tijdschriftagenda worden vermeld Advaita-bijeenkomsten met Douwe Tiemersma (in de traditie van Shri Nisargadatta Maharaj, www.advaitacentrum.nl); regelmatige satsangs - stilte-meditaties - met Philip Renard (www.advaya.nl), Hans Laurentius, Djihi Marianne, Jan Kees Vergouw, Dick Sinnige (www.satsang.nl) en Jivanjili, verder gesprekken, lezingen, sesshins (ZEN), Prajnaparamita, de stichting Filosofie Oost-West, Quantum Light Breath, retraites en jaartrainingen.
Uit een documentatie-cahier dat ik in 1980 samenstelde voor het UNESCO-symposium De exotische tegenstroom - over de opname van niet-westerse cultuurelementen in onze samenleving (Nationale Unesco Commissie Nederland/Staatsuitgeverij, 's- Gravenhage 198, p. 146/176) was al op te maken hoe belangrijk (en onderschat) de Oosterse Renaissance was, waarvan prof. Han Fortmann al eerder gewag had gemaakt.
Laat ik, voor de grap & omdat ik de tijd heb - Edith naar de tuin, van zon profiterend en enkele noodzakelijke handelingen verrichtend - zien wie daar allemaal ter sprake of aan het woord komen, over dit tijdsbepalende gebeuren: J.B.Priestley, Pierre Teilhard de Chardin, dr. F.Boerwinkel (Inclusief denken), Aleister Crowley, G.I. Gurdjieff, L. Ron Hubbard, Arthur Rimbaud, Henry Miller (Time of the Assassins), C.G. Jung, Oliver Reiser, Swami Vivekananda, Aldous Huxley, Louis Paul Boon, Krishnamurti, M. Lietaert Peerbolte, Thomas Merton, Marshall McLuhan, R.Buckminster Fuller, Alan Watts en Hermann Hesse. Verder Bhagwan Shree Rajneesh, de macrobiotiek van George Ohsawa, het Manna Bulletin, Micho Kushi, Adelbert Nelissen, diverse Tibetaanse lama's en centra, de Tibetaanse Dodenboeken en de Tibetaanse belangenbehartiging in Nederland.
Verder Auroville ('een goddelijke anarchie'), de Mozes & Aaronkerk, Interreligio, dan weer een adressenlijst Oost-West, van Acupunctuur tot Zen, alsmede een alfabet van Gidsen en terreinverkenners ('een persoonlijke keuze')- hier noemde ik onder anderen Mircea Eliade, Joseph Campbell, Ken Keyes, John Lilly, Abraham Maslow, Margaret Mead, Meher Baba, Theodor Roszak, Rabindranath Tagore, W.I. Thompson & Stanislav Grof , allen met een bezieling en toewijding, die je door velen gedeeld zou willen zien.
Tijdgenoten bijna allen, esoterisch of exoterisch, exotisch zeker!
Tot geen kerk behorend, zoals Hermann Hesse in een brief in 1962 schreef: "bin aber fromm im Sinne der Morgenlandfahrer, zu deren Bundesregeln es gehört , jedem Heiligtum auf Erden Ehrfurcht zu erweisen."

+

G E R R I T   K O U W E N A A R

sleutel

Als je je sleutel mist zoek eerst
in je eigen deurslot, als je dood moet
geef je plant nog wat water, klop niet
om regen uit het verlaagde plafond, maak het

gedichten moeten niet troosten, zeg ik
toch maar weer eens in wat nu echt af en toe
op een volwassen stilstand gaat lijken

handen gevouwen boven het erfelijk bestek, brood
en vleeswaar staan klaar, maar geen woord
dat zich bekt, en hoe mager de eetlust
eten is leven

dus eerst nog maar even het zwijgen vergulden
en er een opsteken, voor de doden -

(Uit:Vallende stilte, een keuze uit eigen werk,
Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen 2008)

+

ANARCHISME. Volkskrantlezer Hein Maassen protesteert tegen het onjuiste gebruik van het woord anarchistisch in de betekenis van 'redeloos onbeheerst'.
"Anarchisme (letterlijk: zonder heerser) staat een functionele maatschappij voor, waarin harmonie bestaat doordat iedereen zich gedraagt op grond van zijn of haar in vrijheid ontwikkelde persoonlijke principes. Het verzet zich tegen de opvatting dat een maatschappij niet kan functioneren zonder de dwang van autoriteiten. Bandeloosheid en wanorde zijn echter geen kenmerken van de anarchistische maatschappij."
Dovemansoren? Ik leef volgens die opvattingen - nooit van mijn leven tegen dwang gekund.
Ik ben soms genoodzaakt geweest mijn vrijheid te herwinnen, als bijvoorbeeld routine of sleur de baas werden...mijn zelfgekozen afscheid van acht jaren UNESCO & Parijs, en vijf jaar later in Amsterdam afscheid van de Haagse Post, waarin ik meer dan goed voor me was, verzeild was geraakt. Mijn boek Hoogseizoen (1962) stond op uitkomen, en ik waagde de stap. Zo ook, billen bloot, met de echtscheidingen, het dubbel- en overspel, die ik achter de rug heb. Mijn vrijheid heb ik paradoxaal genoeg in de monogamie gevonden: na twintig jaar nog steeds verliefd, in Love, het is bewezen, dat het kán, volgens de redactie wetenschap van de NRC gisteren!.
1 september aanstaande vieren Edith en ik, Deo Volente, onze twintigste trouwdag. Zij is mijn lentetuin, mijn Alles, mijn Hier & mijn Nu.

+

What's happening, baby?. In de voorjaarsaanbieding van uitgeverij Ankh-Hermes een aantal interessante boeken, die nieuwe ontwikkelingen bijhouden. Graag vermeld ik bijbehorende websites, om er zelf te gaan kijken en ook jullie(ulieden) daartoe uit te nodigen.
Ervin Laszlo: in mei te verschijnen Kwantumshift in het wereldbrein - De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld, en een tweede titel in april (met Jude Currivan) Kosmos - Een integrale visie op de wereld.
Bijbehorende websites www.clubofbudapest.org en www.judecurrivan.com
Alberto Villoldo: Durf te dromen! Hoe sjamanen de wereld visualiseren, www.thefourwinds.com
Fred Matser: Een van de miljarden. www.fredfoundation.org
In maart ook Tien levenslessen voor deze tijd van de productieve pastor Hans Stolp, www.hansstolp.nl

+

en toen hoorde hij de buitendeur open gaan; Edith komt de trap op, gaat met de post zitten, békaf, maar in high spirits. Ik vraag haar wat ze zoal gedaan heeft: om te beginnen alle bladeren van terras patio en paadjes opgeveegd, minstens vijf vuilniszakken over de tuin verspreid, gesnoeid hertshooi en varens, bakken met uitgebloeide geraniums geknipt, houtstapel opgeruimd, hoekje voor hoekje, weet niet of de bonzai het gehaald heeft buiten, topjes vertonen zich al: sneeuwklokjes, crocussen - kamperfoelie blaadjes, tulpen, narcissen, hyacinten laten hun neus zien... "Wat een weelde!" zegt ze.
Bij de post een stralende foto van de tuin, door Nono Reinhold september jl gemaakt - dankje lieve Nono. Een mooie dagzegger, veelbelovend! Een allesomvattende hug. Simon Vinkenoog, ruimteverkenner.


 

Woensdag 14 januari 2009
Leestijd 40 minuten

Pais & vree weergekeerd in de buitelingen rond de verkiezingen van de DideVa.
Plotseling van longlist tot shortlist bevorderd worden, terwijl je moeder van een pasgeboren zoon Abel bent, kan even teveel zijn maar Hagar Peeters neemt haar kandidatuur serieus en heeft een eigen website ingesteld, www.hagarpeeters.com.
Meer informatie over mijn favoriete dichter voor deze vierjarige functie aldaar; zij laat tevens weten dat er schriftelijk op haar gestemd kan worden: Poetry International, Antwoordnummer 305208, 3030 BW Rotterdam. Postzegel niet nodig; er zal toch nog wel een envelop in huis zijn voor een digibeet (of meer) in de omgeving?
Op Woest en ledig, website over Drentse kunst en cultuur, ontvouwt ook kandidaat Erik Menkveld zijn plannen; waarlijk geïnteresseerden kunnen er aldaar kennis van nemen. Stemmen kan dus tot 28 januari op een van vijf kandidaten op de shortlist: www.dichterdesvaderlands.nl.
Bij de vorige DideVa-verkiezingen, 27 januari 2005 werden 7.026 geldige stemmen uitgebracht; dit aantal zal dit jaar zeker ruimschoots overschreden worden. Hagar Peeters eindigde toen met 210 stemmen op de achtste plaats, Driek van Wissen werd eerste met 1.736 stemmen. Zie Kersvers-archief 28 januari 2005.

÷

COLLAPSE = TRANSITION

Superficially studied the world is certtainly in a mess.
But if we penetrate beneath superficialities and seek a comprehension of the present world crisis, we realize that mankind has been involved in transitions from age to age, all of which in turn are part of a vaster cycle of human development.
Within the span of the present era, we witness the seemingly total collapse of Western man's cultural heritage along with Eastern man's spiritual approach.
Not only are the Christian nations of the West engulfed, but all races and peoples of Asia and Africa are drawn into the whirlpool.
But if we look to the larger spiral, we discover that what looks like disintegration of the old is but a preparation for a new cycle of unfoldment.

Deze vooruitziende blik is aan te treffen in Oliver Reiser's wetenschappelijke droom: Cosmic Humanism uit 1966, een machtig en onuitputtelijk boek.
Hieruit, of uit The Integration of Human Knowledge putte ik ook het motto, dat voorafging aan de woord-en beelddocumenten, verzameld in Randstad nr 11/12: Manifesten en Manifetaties 1916-1966 - van dada tot provo.
"Wat ons op dit moment te wachten staat is een immens programmerings-probleem; een productienummer waarvan deze oude wereld maar zelden getuige was.
Zeggen dat de mens het stuk eerst moet schrijven voordat hij het kan uitvoeren is niet begrijpen waarom het gaat: hij schrijft het stuk nu, terwijl hij het leeft, een 'psychodrama' zoals Moreno het zich nooit had voorgesteld.
Het is een eenvoudig feit dat de ontknoping slechts kan volgen als het gordijn opgaat voor het volgende bedrijf van het cyclodrama en de mens gedwongen wordt een planetaire betekenis te scheppen teneinde uit te vinden waar het allemaal om gaat."

Wie zich bewust met de Evolutie bezig houdt - en dus niet met creationisme, de vermeende strijd tussen religie & wetenschap, fundamentalisme of zogeheten ietsisme - ziet de noodzaak van een evolutionaire stap, kwantumsprong, ingreep of mutatie, die ons te wachten staat als de kloof tussen realiteit en datgene wat er nu onder verstaan wordt, te groot wordt.
Het is ondoenlijk te voorzien hoe zich dat gaat aandienen - waar iets volkomen fout gaat is het de moeite waard te overdenken wat Charles Fourier (1772-1837) in La Fausse industrie l'écart absolu noemde, het volkomen afwijken.
"Columbus koos de regel van het volledig afwijken om een nieuwe continentale wereld te bereiken; hij maakte zich los van alle bekende wegen, bij begaf zich op een Onbevaren Oceaan, zonder rekening te houden met de angsten van zijn tijd; laten wij dat ook doen, laten wij voortgaan door volledig af te wijken. Niets is gemakkelijker, het is voldoende om een mechanisme te proberen dat contrasteert met het onze."

+

Op deze plek, waar ik veel ontdek & verstrek, heb ik al enkele malen melding gemaakt van Hendrik Willem van Loon (Rotterdam,14 januari 1882; vandaag zijn geboortedag o coïncidentie! - 11 maart 1944 Long Island, NY, USA). Eerst las ik een informatief artikel over hem in de Boekenpost van juli/aug. 2008 van Kees Hendrikse, die zijn dank uitsprak tegenover Cornelis A. van Minnen, aan wiens voortreffelijke Amerika's beroemdste Nederlander, een biografie van Hendrik van Willem van Loon hij veel gegevens had ontleend. Het verbaasde mij niet, maar verheugde mij wel zeer, toen ik het voor euro 0.50 op de rommelmarkt in Buitenzorg kon aanschaffen; een inderdaad buitengewoon boek, over een wel zeer bijzonder mens - jammer als hij in de vergetelheid zou raken - groot inspirator van Eleanor Roosevelt en pleitbezorger voor de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog, die zijn moederland 'verdacht' maakte, in de ogen van velen. Enfin, niet alleen over, maar nu de bronnen zelf.
Vincent van de Vrede voldeed met graagte aan mijn verzoek ( boek vs. column, fair trade) en stuurde me drie titels van Van Loon, die ik met graagte uitpak en inzie: genoeg om minstens een dag mee te vertoeven - waardoor ik niet aan andere dingen toekom, etc. Leuk, onverwacht.

Het meest indrukwekkende is de linnenbanduitgave uit 1947 van Servire in Den Haag, Pioniers der Vrijheid met een ondertitel van 10 regels, die ik hier even decapitoneer: "bevattende een waar en getrouw verslag | van een aantal hoogst interessante ontmoetingen met | enkele historische personages, van Confucius en |Plato tot Voltaire en Thomas Jefferson,die | altijd in hoge mate onze nieuwsgierig | heid hadden opgewekt en die enkele | jaren geleden ons bezochten en | onze gasten waren in Veere | geschreven en geïillustreerd door | Hendrik Willem van Loon."
Achterin dit laatste boek van zijn hand (734 blz). een lijst van de historische gasten (alfabetisch: van Hans Chr. Andersen tot Willem de Zwijger), 41 in totaal plus 4 verloren kinderen: dat moet daar een drukte van jewelste geweest zijn in dat zestiende-eeuwse huis De Houttuin aan de Veerse kade in Veere, in- en uitlopen, waar hij begin jaren 30 vier jaar woonde - zijn gehechtheid aan die plek blijkt duidelijk uit de vele illustraties die hij voor zijn boeken maakte: 45 in totaal, waarvan 14 in het Nederlands vertaald door dr. C.P.Gunning (1886-1960), rector van het Amsterdams Lyceum. Oorspronkelijk verschenen als Van Loon's Lives (1942).De tweede titel De Mens en zijn kunst, zonder datum Servire Den Haag ingenaaid f 7.90 telt 592 pagina's, zesde druk. De oorspronkelijke uitgave The Arts kreeg in de VS in 1937 een eerste druk van 155.000 exemplaren. Breedvoerig, maar nooit op de hurken: een genot om te lezen, en die onbevangen informatieve plaatjes te bekijken. Ook hier weer een uitgebreid register met namen en zaken, meer dan tien pagina's over drie kolommen, van Abraham en Aboe Bekr tot Zwarte Dood & Zijde.
Wel geschreven voor kinderen (Hansje en Willem, twee jongens van twaalf en acht, aan wie hij ook zijn Geschiedenis der mensheid uit 1921 heeft opgedragen) is De Mensch in het Grijs Verleden, een gebonden Scheltens & Giltay Amsterdam-uitgave, zeker vooroorlogs gezien de prijzen van twee boeken van Van Loon, achterin het boekje van 222 blz. aangeprezen, waaronder de Geschiedenis der mensheid, prachtbanden voor f 6.75.
Ik laat hem zelf even aan het woord, ik moderniseer de spelling, maar Ge laat ik staan, I love Ge en Gij!
"Ik beweer allerminst een feilloze gids te zijn: denk dat geen ogenblik. Grijp elke gelegenheid die ge krijgt aan om raad in te winnen bij andere reizigers, die dezelfde weg hebben afgelegd. Vergelijk hun waarnemingen en opmerkingen met de mijne; en als ge dan tot afwijkende conclusies komt, wel, dan zal ik de laatste zijn om daar boos over te wezen.
In vroegere jaren heb ik nooit tot jullie gepreekt. Ik ga ook thans niet preken.
Ge weet wat de mensheid van je verwacht - dat ieder zijn deel aan de grote, gemeenschappelijke taak, die hier op aarde voor ons mensen is weggelegd, op zich zal nemen, en dat ge dit kloekmoedig en blijmoedig zult doen.
Indien mijn verhaal daarbij van enige dienst kan zijn, des te beter. Ik hoop het van harte.
En hiermee draag ik dit boekje aan jullie op, en aan alle jongens en meisjes die je gezelschap zullen houden op de levensreis."

*

Life is not measured by the number of breaths we take
but by the moments that take our breath away

- met dit inspirerende motto roepen mijn vrienden van Ruigoord ons op tot een feestelijke startup-nieuwjaarsmeeting aanstaande zondag 18 januari 2009 vanaf 15u.. Live latin jazz van 4SURE en dj Sarah. Voor routebeschrijving en komende Ruigoordactiviteiten www.ruigoord.nl Zoals eerder vermeld treed ik die middag in het Parooltheater op met drie Friese dichters; Jan Kuiper zette mijn Heilwens: Liefde in het Fries over, verder zie ik Jan Ketelaar graag. Familieverjaardag af te zeggen, elasie! Simon Vinkenoog, Universele Bibliomaan.


 

Dinsdag 13 januari 2009

Het is geen geheim, dat ik op deze Kersvers-pagina's steun heb betuigd aan een der kandidaten voor het te vervullen Dichterschap des Vaderlands: Hagar Peeters.
De voornaamste reden is dat ik haar heb leren kennen, als persoonlijkheid en dichter, via haar regelmatige, zeer gewaardeerde optredens en gebundelde gedichten, die wat mij betreft ver uitsteken boven de gedichten die de andere kandidaten ons meegeven; ik zou een uitzondering (op de 'tweede plaats') willen maken voor Ramsey Nasr.
Een van de organisatoren en sponsoren is de NRC Handelsblad, die 2 januari jl van elk der dichters een foto en een gedicht publiceerde; voldoende om mij in mijn overtuiging te sterken.
In zeggingsskracht stak het gedicht van Hagar Peeters de andere naar de kroon.
Als door een horzel gebeten, omdat ik de draak stak met het programma van een der kandidaten, werd daarop o.m. door Bart FM Droog en Chrétien Breukers op de website van De Contrabas, gereageerd. Ik kreeg allerlei insinuaties aan mijn adres - mij werd gevraagd met pensioen te gaan, waar bemoeit de man zich mee, etc. - terwijl ik de discussie alleen maar wilde verlevendigen! Dat is me dus goed gelukt. Strategie, meneertje, tactiek.
Ik bracht als groot geschut Johan Huizinga ter sprake; zijn tekst - hier op 29 december 2008 aan te treffen, al vaker door mij geciteerd - is in de ontstane discussie ondergesneeuwd, maar blijft ongehavend voortleven in het klassiek-actuele boek Homo Ludens, hoofdstuk zeven: Spel en Poëzie.
Poëzie is voor mij niet in de eerste plaats organiseren en administreren. PR-werk verrichten. Daar zijn genoeg management-bureaus voor in de Lage Landen; elke grote stad heeft zijn dichtersfestival of slam-club - vermeld op de website van Frank Starik bijna 30 steden met een stadsdichter! De stadsdelen niet te vergeten; zo mijn oude vriend Karel Grazell in Zuider-Amstel. Niet te vergeten dat ik zelf stadsdichter voor het leven van Woudrichem ben; twee teksten van mij op kademuren te lezen, en een lopende uitnodiging op Slot Loevestein te komen wonen.
Hoe deze 'verkiezingen' geregisseerd zijn is te lezen op de door gevestigde culturele instellingen gesponsorde website dichterdesvaderlands.nl, waarvan de teller elke dinsdag en vrijdag het uitgebrachte aantal stemmen weergeeft. Dat waren er vrijdag jl 4507, vanochtend om 7u11 alweer 6859.
Waar gaat het eigenlijk om? Nergens. Juist dus, maar wij kunnen nog niet over tot de orde van de dag, die rust gebiedt en een heerlijk avontuurlijk leven voor de boeg. Soms moet ik de gedachte van me werpen, dat mij mijn levenslust kwalijk genomen wordt; maar ja, ik weet het: voor de ben ik een éminence blonde, voor de ander beheer ik een ganja-site.
Laat het zo wezen; absurdistisch theater maar ja, mezelf op de hals gehaald en teweeggebracht. Lees mee, Bruinja's Public Relations Campagne Op Volle Toeren!


Ja, niet door mij dus. Leve de Tegenstroom. The Minority of One. De Bierkaai. Het Systeem. Het Establishment. Moloch. Moloch.'Dat betaalt zich nu uit.' Als enige met concrete plannen, maar zoals ik hier al eerder gejeremieerd heb, nietszeggend, niets dan organisatie, geen verlossende woorden, geen groot Waarom Daarom!
Life is what's happening while you're making other plans.

En allemaal met een 'dutch interior'- het spijt me dat te moeten zeggen; de dichter als ambtenaar zegt me niets.
NIETS. Ik behoor tot de uitzondering, niet tot de regel - ik leef met analogieeën en anomalieën, het bizondere is altijd interessanter dan het algemene & het Nu is veel en veel groter (en kleiner, geheimer) dan de Waandagen, die wij nu beleven. In een wereld, die totaal op losse schroeven komt te staan, en ons moet leren zonder zekerheden te leven.Geen enkel gevoel van Missie of Opdracht! Geen spoor van Groots en meeslepend wil ik leven, vader, moeder, knekelhuis! (H. Marsman, voor wie het niet weet).
Aan te raden is de lezing van Arthur Rimbaud's Brief, nommée La Lettre du Voyant die hij op zijn 16e schreef: een hier te lande nog altijd niet-gekende profetie. Hier is Academia nog altijd bezig met de Tachtigers & de Vijftigers af te rekenen, zonder éen blik over de grens - hooguit die met België - te werpen. Waar ben ik terecht gekomen? Bij mijn gevoel en intuïtie, die altijd het laatste woord hebben. Hier dus, nu.

÷

Een e-mail brengt het bericht dat François Content overleden is. Donderdag 15 januari 11.30 uur |gaan we naar westergaarde | misschien kan je komen | anders aan ons denken en aan zijn kids - meldt ons Jeanette Groenendaal, oprichter van de Patapoebar aan de Oudezijdsvoorburgwal en beschermengel van François' jongste dochter Tarashera Larose Content. Ik was daar te gast op zijn 50ste verjaardag, 'waar hij met Ruth Bouman speelde tot de nacht voorbij was, en hij hij op zijn kleine trompetje."
Na Myo Ho Ho Rengke Kyo - ja, hij was Boeddhist, praktizerend lid van de Goka Sai - de laatste keer dat wij hem spraken was hij bezig voor de Boeddhistische Omroep een chant te componeren. Hier niet de plaats om uit te weiden over de Lotus- en de Diamant Soetra's - compassie was voor hem een leefwijze, in de moeilijkste omstandigheden (b.Batavia 2 februari 1943 zegt Alles).
Mijn gedachten gaan naar zijn kinderen; ik hoop ze te mogen ontmoeten om ze te verzekeren wat een GROOT Mensch hun vader was. Ik noteerde mijn gedachten over hem na een bezoek dat hij ons het weekend 8/9 januari 2005 bracht - vier jaar geleden. Zie Kersvers-archief. De foto halen wij graag naar voren.
"Karma en reïncarnatie, daar gaat het om!" zei hij bij die gelegenheid, een overtuiging gedeeld door boeddhisten, hindoes en allen die verder dan één leven durven te denken. Ik houd mensen in leven door aan ze te denken, zie ze voor me, hoor ze - en verder denk ik niet na: liefde leidt.

÷

F A Z I L  H Ü S N Ü  D A G L A R C A

Kwatrijnen

ONGELOVIGEN

In stilte
Hebben ze geen tong
Sprekend
Hebben ze geen mond.

SMAL WIT

Niemand
Past in één enkel huis
Niemand past
In één enkele dood.

VAN JE HOUDEN

Als iemand van je houdt
Kleedt hij zich uit bij maan
En heeft lief
Tot aan zijn eind.

BLOEDELOOS

Als je twee zegt
Wees maar niet zo vrolijk
Twee bestaat
Door het onophoudelijk doden van een.

ZEER JUIST

Twee mensen bedriegen elkaar
Er ontstaat een dorp
Volkeren liegen tegen elkaar
Staten bezetten onze wereld.

Deze, en andere (Hollandse!) kwatrijnen - hier in de vertaling van Esma Yigitoglu - las de Turkse dichter Daglarca ( Istanboel 1914) in 1976 voor tijdens het Poetry International-festival in Rotterdam. Zie hieronder zijn c.v. tot toen. Wellicht kan P.I. mij vertellen hoe het de man verder ging?

÷

Ik heb nog heel wat op te schonen; een andere keer - genoeg is genoeg. En daarenbuiten heb ik ook zo nog het een en ander te doen, al is het maar dat ik het bad hoor vollopen! Met doordeweekse groeten, Simon Vinkenoog - in- en uitleider.


Maandag 12 januari 2009

Vruchtbare dag; zojuist foto's gemaakt voor een boek met liefde-interviews (zijn wij goed in, overtreffen wij elkaar!) en daaraan voorafgaand hadden wij enige uren het verfrissende bezoek van Robbie Vlasman, die enige versnellingen aanbracht in het begrip en besturen van deze machinerie (vragen als: wat is een configuratie? of wat is een jpg. zijn dan beantwoordbaar).Veel opgeruimd en gewist, 1 stalker zullen wij toegang verbieden. Ondertussen kreeg ik op aanvraag een paar gedichten binnen van een oude vriend die ik graag op deze pagina's verwelkom.. Zijn naam is Emanuel Lorsch, en zo uit hij zich:

E M A N U E L  L O R S C H

JE KAN DENKEN

Een wandelende zak vleeskleurig weefsel
Op een foto met eigentijdse lach
Betalen is meer dan ijzergeld en vods papier
bedwongen zicht op wat traploos door wil leven.

spreken mondt meestal uit bij “houdt me vast”
Automaties met eigentijdse resten mee te leven
En ieder hoopvol denksel kan langs internep

Ik en de kromputer gaan door dik en dun
een harde disk bewaarde onze gedachten
Werkelijkheden zweven door de wind
Als vlag van land wat niet bestaat
de taal niet meer dan helpende hand

Alles moest weg want op is op
Een tijdziek hart wat versleten woorden snuit
tussen de gepaste middelmaat
Iedere dag voelt toch als laatste dag
wat overbleef is joelend door te leven
met het oprecht cadeau van alle dag.

Dankje, Emanuel. Hij is een decennium jonger dan ik - behorend (rotwoord) tot de zogeheten Leidseplein-jongeren, die ik via Ilse Monsanto in 1957 leerde kennen, na mijn terugkeer uit Parijs. In de film Allemaal rebellen & andere titels van Louis van Gasteren komt hij aan het woord; in elk geval bestaan wij electronisch voor elkaar. NU & dan, heel soms lijfelijk.

÷

Een opgewekte e-mail van Herman Vuijsje gaf de dag al een goed begin. Zijn rondzendbrief over de kandidatuur voor het Dichterschap des Vaderlands van zijn dochter Hagar Peeters, die ik hier eergisteren plaatste, heeft diverse poëzie-sites bereikt, en de boodschap is helder. In elk geval weten wij nu dat het balletje is gaan rollen, en wachten af. Niemand Beters dan Peeters www.dichterdesvaderlands.nl

÷

Vijf jaar geleden - ik was het alweer vergeten! - beschilderde ik het interieur van een automobiel, op verzoek van Nico Koster, die al eerder pasteltekeningen van mij in Galerie Jaski had tentoongesteld en die ik ken sinds wij begin jaren zeventig drie weken doorbrachten in het atelier van Karel Appel in Molesmes... Met sleetvaste verf van de allerbeste kwaliteit mocht ik het interieur onder handen nemen, stoelen, achterbank en deurbekleding.
Een e-mailtje rakelt het gebeuren - het middagje schilderen, de veiling in de RAI voor een goed doel - weer in mijn geheugen op; de foto's zie ik voor het eerst!

"Geachte heer Vinkenoog, inmiddels heb ik 5 jaar rondgereden in de door u geschilderde Toyota Yaris. Bijgaand ziet u wat foto's van het interieur. Maar u zult het zich ook nog wel herinneren.
Helaas moet ik de auto na deze 5 jaar weer vervangen door een nieuwe auto. En helaas kunnen de stoelen niet worden overgezet in een nieuwe Yaris omdat ze de afmetingen van de huidige Yaris wat veranderd hebben. Enfin, u merkt het gaat mij aan het hart het mooie interieur te moeten missen. Mocht u soms zelf interesse hebben in de fraaie auto dan laat u het mij maar weten. En als u uw creativiteit zou willen uitleven op het interieur van mijn nieuwe Yaris dan hoor ik het ook heel graag.......... Dank voor 5 jaar vrolijke autoritjes.......................!
Vriendelijke groet, Tineke van den Berg, Den Haag"

 

Wat ik wel weer vond, werd vanochtend als lesmateriaal door Robbie en Edith bij de HP-scanner gebruikt: een droedel die ik gisteren maakte, na het affiche teruggevonden te hebben van de tentoonstelling die ik in september 1966 aan de Keizersgracht hield, dank zij Felix Valk.
Weer zie ik de galerieruimte voor me, waar ik een week zat en bezoekers te woord stond; ik houd me in. Kijk eens de slogans dier dagen; in een archiefdoos met papieren uit dat jaar vond ik het affiche terug. Vandaar.
Gegroet voor vandaag, wij blijven Utopia hooghouden, niet als ideaal om naar te streven, maar als levenswijze om Nu en 'in de toekomst' te kunnen leven, Hier & Nu. Kukeleku, Simon Vinkenoog, éminence blonde.

 


Zondag 11 januari 2009
(Leestijd 45 minuten)

"Radio WKCR New York zendt jaarlijks op 10 januari een Birthday Broadcast uit ter ere van Max Roach (1924 - 2007). De Roach Marathon begint zaterdagochtend om 06.00 uur en duurt tot zondag 14.00 uur (onze tijd). Aansluitend dit jaar een Roy Haynes Festival tot 24 januari 03.00 uur. Bijna dertien dagen (301 uren) Roy Haynes (1925 - ) met Lester Young, Charlie Parker, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Eric Dolphy, Stan Getz, John Coltrane en vele anderen, niet onderbroken door reclame-, nieuws- of weerberichten. Ga daarvoor naar: www.columbia.edu/cu/wkcr/
Volgende Birthday Broadcast: 30 januari, voor Roy Eldridge.
Alle (15) Birthday Broadcasts: www.columbia.edu/cu/wkcr/jazz/core.html
Cursus Bebop: www.jalc.org/jazzED/streamin/talks.asp, en klik vervolgens Jazz101: Bebop Overview with Phil Schaap.
De video van het college met luistervoorbeelden duurt ruim 2 uur.http://www.jazz.com/encyclopedia/haynes-roy-owen
http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Haynes."
                                      

Onmiddellijk gereageerd op deze e-mail (ten zeerste bedankt) die mij de nodige informatie & inspiratie verschafte om naar Max Roach te kunnen luisteren, real live play via het New Yorkse jazz-radiostation: uitstekend geluid via onze twee Dell-speakertjes, Brancusi-achtige artifacts.
De vervoering, die je dan weer voelt, opeens die sudden rush, muziek gemaakt in 1953, misschien was je er bij (vijfentwintig jaar jong) tijdens dat Parijse concert: dat gevoel van opwinding en verwachting verlaat je nooit en te nimmer meer. Het is het geheim, dat eenieder voor zichzelf mag uitvinden. Luister maar.
Al eerder attent gemaakt op een der jazz-helden (zijn er andere, vroeg Remco C zich af, of was het Jules D)...Deze reminder speelde ik gisteren door aan Coen, Derrick, Joep en Alexander.

                                                                           *

Helden zonder humor, die van tegenwoordig. Ik waagde me op deze pagina's 29 december 2008 voor de happy few aan enige badinerende opmerkingen over de huidige Dichter-des-Vaderlands-verkiezingen, als ervaringsdeskundige - ook in deze; op dit beperkte terrein. De beoogde doelgroep telt tot dusverre, sinds de tweede januari 4800 uitgebrachte en getelde stemmen; zie www.dichterdesvaderlands.nl.
Te raden, gissen en/of gokken valt hoeveel stemmen in totaal zullen worden geteld; het is een mooie website met mooie culturele en commerciële sponsors, advertenties in kranten en de organisatie in handen van het doorgewinterde Rotterdamse Poetry International Festival
Ik heb me blijkbaar op glad Fries ijs gewaagd - hoe vanzelfsprekend deze metafoor naar voren komt in de ijsvrij schaatsweek - of onmiddellijk begon een koude wind uit de Noordelijke provincies te waaien, ik ontving de ene Google Alert-melding na de andere.
Die komt, anders dan ik, op de vreemdste blogs terecht, maar ik wil weer eens even, ijs & weder dienende, iedereen laten weten: deze 'Verkiezingen' zijn zo 'n ontzettende ver van mijn bed-show - waar ik niets mee te maken heb, en die evenmin iets met de dichtkunst te maken heeft, maar met alle mogelijke andere al dan niet geheime bijbedoelingen, agenda's en carrièreplanningen. Niets dan goede doelen en bedoelingen, maar teveel ego'tjes, wannabees & al dan niet 'gevestigde belangen'.
Lieve hype, laat los! Niemand heb ik opzettelijk gekwetst, ik laakte slechts het campagne-voeren van een der kandidaat-dichters, maar moedwil en misverstand grommen mij weer tegemoet.
En ik ggggggrrrrrrom niet eens meer terug! Ik voel me te goed bij deze muziek om op iemand, wie dan ook ter wereld, kwaad te zijn.
Ieder het zijne, het eigen gelijk, de eigen grondtoon, de eigen wijze invulling aan het leven te geven.En ook de eigen vooroordelen, geconditioneerde reflexen, projecties. Zachtjes Knetterende Letteren, inderdaad!

               *

Wel heb ik nog wat appeltjes te schillen; meer dan genoeg, heerlijke & zure...
Ik meld hier niet al mijn belevingen & ontmoetingen, lieve bezoekers gisterenmiddag, mooi concert van I Compani in het BIMhuis eergisteren etc.
Gesprekken over leven, afscheid nemen, doorstane rouwprocessen, kinderen, dat wat gaande is - I have a dream & deel die met iedereen die de mooiste droom mogelijk, noodzakelijk wil maken.. Nu uit te voeren, nu te voltrekken, nu waar te maken: all men are created equal, zeker op de zo betitelde ganja-site van ondergetekende schrijver van bovenvermelde regels.
De opwinding van het schrijven, de behoefte wat je schrijft en meemaakt met de wereld te delen: als 20-jarige naar Parijs vertrokken, anderhalf jaar later een tijdschriftje (little magazine), het acht keer acht pagina's tellende blurb 1950-1951 - in facsimile als link op deze website - in de eerste jaargang van de Windroos debuteren, rebelleren (L'Homme Révolté; The Outsider) stormlopen, polemiseren (Podium), bloemlezen (o.m. Atonaal, Manifesten en Manifestaties 1916-1966, The Book of Grass & How to enjoy Reality), artikelen schrijven, vertalingen - vele! - reisbrieven, reportages, trouwen en hertrouwen, vader in 1947, 1961, 1973 en 1978 - iedereen very much OK yeah - en altijd bleef het komen: de gedichten - let freedom ring - en de notities, geschreven met de immer zo onbevangen mogelijk kijkende open ogen van de Ich-Erzähler, die mijn naam draagt, mijn stem, mijn lichaam. Mind, body, speech.
De opwinding, die zich van je meester kan maken als je vingers gaan springen en dansen, als je nog niet weet waar je eindigt als je nog maar nauwelijks begonnen bent, maar een ritme dient zich aan, of een gedachte ontvouwt zich die je te pakken probeert te krijgen voordat andere gedachten de eerste overvleugelen - meestal komt het weer op zijn pootjes terecht, herneemt het zich, een re-entry richting lezer en verstaanbaarheid. What a strange trip we're in, meestal in de ik-vorm, de enige mij zo innig vertrouwde, voorbij Narcissus en de echo, de bron zelve - en moge het zo blijven, voorlopig. File & save

                                     •

Alles (on)verhuld autobiografisch. Ja, ik beken. Ja, ik getuig. Ja, ik leef. Hadduwat?
Zolang te water, Hoogseizoen, Wij helden, Leven en dood van Marcel Polak, Aan het daglicht, Het huiswerk van de dichter, Vogelvrij, Het hek van de dam, Levend licht, De andere wereld,
het zijn een paar eigen titels die me te binnen schieten, zoals ook de 500 pagina's tellende boeken Liefde - 70 dagen op ooghoogte (1964), Weergaloos (1968) en Herem'ntijd (1998) - het laatste een keuze uit de kroniek Wereld in beweging die ik dertig jaar tweemaandelijks schreef in het tijdschrift BRES. Altijd Ik & de Anderen: books & bodies. Altijd weer nieuwe ogen. Kijken blijven. Schrijven blijven, altijd mijn eerste en enige advies. Doe wel en kijk niet om; ik mag het - op mijn gezegende leeftijd, soms MOET je zelfs terugkijken. Jajaja. En dan doortrekken.

K E N N E T H  W H I T E

        want de vraag is altijd
hoe
      uit al wat zich voordoet en verandert
   de punten
van werkelijke betekenis te kiezen
                           om zo van de chaos
    een wereld te maken
                       die duurzaam zal zijn
 en hoe de tekens
                          en symbolen zo te schikken
  dat zij steeds weer
                    nieuwe patronen vormen
     die zich ontwikkelen tot
   nieuwe harmonische gehelen
                     om aldus het leven in leven te
                                                     houden
    complex-verweven
                       en in overeenstemming
                                        met al het bestaande -
er is alleen poëzie

A Walk along the Shore, vertaling H.C. ten Berge

Met deze mooie gedachten (en alsnog wat muziek) laat ik u, voorbijganger, deze zondag vrij spelen. Met de meeste hoogachting, Simon Vinkenoog, Jazzheadnetwerker.


 

Zaterdag 10 januari 2009

Even een paar foto's zojuist gemaakt na ons eerste spelletje scrabble van de dag, nadat wij zijn teruggekomen van een Begrotingsvergadering op Tuinpark Buitenzorg, waar wij om half elf met een veertigtal medetuinders een gelukkig nieuw jaar konden beginnen, waarbij het grootste enthousiasme uiteraard werd opgebracht voor Agendapunt 6: Verslag van de werkgroep Natuurlijk Tuineren (met een invulling voor 'Tuin 0' (De geur & tasttuin). Unaniem applaus & seizoensplannen.

De allerlekkerste letters zijn altijd voor Edith; als ik negenendertig punten krijg voor het woord ZEGE in de rechterbovenhoek weet zij daarvan EINDZEGE te maken. Zij houdt ook de score bij, er komen pijltjes te staan waar ik een partijtje win. Meestal schud ik haar de hand, en neem mijn verlies met graagte. Kunnen verliezen: heerlijk! Zeker van zo 'n vrouw, de liefste leukste en lekkerste: kijk haar bezig in onze huiswerkkamer!
En ik zit erbij en kijk ernaar, hoe zij deze foto's mijn virtuele vriendenkring binnentovert: voor het t.v.-scherm op de grond twee rijen boeken, bovenop liggen J.B.Charles' Volg het spoor terug, John Nesbitt's Megatrends, Marcel Bayer: De stad in het slop en twee boeken met brieven en gedichten van Paul Celan. In een ervan vond ik dit voorjaar de uitspraak, in een serie Gegenlicht| Tegenlicht, hier eerder geciteerd:

So lange geht der zerbrochene Krug zum Bronnen, bis dieser versiegt ist.
In de vertaling van C. O. Jellema:
Zolang gaat de gebroken kruik te water tot de bron is opgedroogd.

Mijn prozadebuut Zolang te water - een alibi, dat ik tussen 1952 en 1954 schreef - de moeizame wordingsgeschiedenis ervan is te lezen in de Claus/Vinkenoog-briefwisseling uit de beginjaren'50, vorig jaar bij de BB verschenen.

En het jubelend antwoord luidt: de bron kan niet uitdrogen: eeuwig wellend in de hoorn des overvloeds, de mond van de waarheid - laat maar vloeien en bloeien, dansend op de vulkaan met alle hellen en hemelen in en buiten je: de gulden middenweg, Trust Tao. De weg naar de overgave, het mee-leven, aanwezig zijn. In natura!

IN NATURA! De eerste en de laatste blik, onafscheidel-ik, copine en compagnon de route,
mijn betere IK - zie hoe de Zon hier rond drie uur in de middag binnen stroomt: voluit.
Altijd Aan. In de meest ABSOLUTE vorm.

Daar gaat het om; ik snak naar een gedicht. In feite wilde ik tekeer gaan tegen een interviewer die ik voorstelde zijn vragen (wegens tijdgebrek) per e-mail te sturen, zodat ik ze op die maner zou kunnen beantwoorden, wetend dat dan mijn woorden in eigen vermomming zouden overkomen - voor de lezers die altijd al tussen de regels door moeten lezen, willen ze begrijpen waarover ik het heb. Het kunnen OVERSTIJGEN, OVERGEVEN. Welnu, over 4 a4-tjes (hp) meer dan 20 onbeantwoordbare vragen!
Kortom, bewaar ik voor de dag des Heren, ik wijd me aan de muze. Wie kiest zij? Tover te over!
Uit de 16 pagina's tellende 99, Buitenzorg Winter 2008/2009) - het park omvat 99 tuinen (+ 0) o til ik van de achjterzijde:

T I T O  D E  V R I E S

Een lege agenda

Mooie dag ; geen hagepreek
Geen drijfnat pak  geen zonnesteek
Geen dit of dat  geen lif of laf
Geen voorrangsweg  geen vrijheidsstraf

Goedendag ! geen haast of spoed
Geen godvergeten ding dat moet
Geen radio TV en krant
Geen potverdomme wereldbrand

Deze dag , geen boeh of bah
Geen afgang en geen bla bla bla
Geen afspraak , geen bezoek, geen bel
Geen baas in huis voor het appèl

D-day! G-plek in de tijd
Geen minuut die ik niet wijd
Aan gene zijde van ons lijden
Geen dag is zonder een van beiden

Lege dagen in 't verschiet?
Geen denken aan  geen zeker niet
Geen agenda wij of zij?
Geen dag gaat zonder mij voorbij

ondertekend Tito Klustro, maar de foto verraadt: Tito wie! Groeten uit de vrije gemeente,
Simon Vinkenoog, Binnenpretter.


Vrijdag 9 januari 2009

 

Stem naar mijn hart tussen de e-mail (niet de enige, uiteraard) - in tijden niet gevraagd om aan een kettingbrief mee te werken, maar de eerste zendelingen heb ik al van de volgende blijde boodschap op de hoogte gebracht:

S  T  E  M   O P   P   E  E  T  E  R  S  -   E R   I S  N  I  E  T  S   B  E  T  E  R  S

BAH bah bah.... wat zijn al die tv-verkliezingen toch irritant!!!
GETVER de getverrrr... wie is de beste Nederlander, de mol of de meest onbeschofte gouden kooibewoner? En daar dan op moeten stemmen. Ordinair!!!
Maar HEE, WACHT EVEN, we gaan hier niet principieel over doen. Ieder principe leidt tot de duivel. Vandaag gaan we onze afkeer overwinnen voor de goede zaak en gaan we eens een keer meedoen met de gezonde Hollandse tv-kijker.
Waarom? It's the POETRY, sukkel! Gedichten zijn een baken van beschaving en menselijkheid in een zee van anonimiteit, botheid, tv-verwildering en goudenkooistemmingmakerij. Dat is de boodschap waarmee HAGAR PEETERS zich presenteert als DICHTER DES VADERLANDS.
Klik meteen even door naar www.dichterdesvaderlands.nl en stem op Hagar. Vergeet niet uw stem te motiveren, want dan telt uw stem dubbel. Anything goes, dus ook: ''Wat een prutsrijmelaar vind ik die Hagar, misschien leert ze het een beetje als ze eenmaal Dichter des Vaderlands is." Maakt niks uit, motivatie is motivatie. Vergeet vervolgens niet het na stemming toegezonden emailtje te beantwoorden en uw stem te bevestigen.
En......... stuur één keer in je leven een kettingbrief. Stuur dit mailtje door naar vrienden en bekenden. U zult dan gouden bergen op uw pad vinden, en verrukkelijke geliefden, een heel lang leven lang. U zult ook nooit ziek worden, want de poëzie is onsterfelijk. Doe het meteen, dit is an offer you can't refuse.
Herman Vuijsje
020-6229802
www.hermanvuijsje.nl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Message received! Nog eens voor de duidelijkheid: www.dichterdesvaderlands.nl, en speel mee -
fair play: internetdemocratie! Je hoort erbij, sukkel! I love it, dankje Pa!

Een tekst over VRIJHEID van Jiddu Krishnamurti aan te treffen in een gratis verspreid 24 pagina's tellend horeca&cultuurkrantje voor Haarlem e.o.(luna, januari 2009)e.o. is wellicht niet zo vreemd; er staan ook advertenties in van dance-parties, smartshops, knipogende joints, nieuwetijdswinkels en een oproep 'Laat je XTC, SPEED, COKE, GHB testen!' (023-5319294), dus why not?
Maar naast een affiche-foto met de tekst DRANK is sneller op dan je lief is - en boven die twee lullige cartoons, très hip, maar niet heus... - enfin het gaat om de Vrijheid en K. is de eerste naar wie ik rond mijn 20ste jaar luisterde, dankje Judith Cohen, de eerste spreker - in de ware zin van het woord.

"In onze geest, innerlijk moeten we in staat zijn het woord los te maken van de beleving en moeten we ten enenmale vermijden dat het woord zich mengt in, en een rol speelt in de rechtstreekse beleving van het gevoel; het gevoel wat feitelijk voorhanden is.
Als je eenmaal zo ver bent gegaan en zo diep hierin bent doorgedrongen, zul je ontdekken dat in het onbewuste, in de duistere uithoeken van de geest een gevoel begraven ligt van volslagen eenzaamheid, van isolement, en dat is de fundamentele oorzaak van angst. Maar hier kom je nooit aan voorbij, als je het uit de weg gaat, als je het ontloopt, als je er niet in afdaalt zonder er een naam aan te geven. Onze geest moet oog in oog komen te staan met het feit van volledige innerlijke eenzaamheid en zichzelf niet toestaan iets aan dat feit te veranderen. Dat uitzonderlijke iets dat eenzaamheid heet, is het diepste wezen van het zelf, het "ik " met al zijn pesterijtjes, al zijn slimmigheden, zijn plaatsvervangende trucs, met zijn sluier van woorden waarin de geest gevangen raakt.
Pas wanneer de menselijke geest in staat is aan die uiteindelijke eenzaamheid te ontstijgen meldt zich vrijheid. De absolute vrijheid van angst. Alleen dan kom je zelfstandig te weten wat werkelijkheid is, die onmetelijke energiebron die geen begin kent en geen einde. Zolang de geest echter in termen van tijd zijn eigen angsten verwekt, is hij niet in staat tot inzicht in datgene wat tijdloos is."
Waarmee ik, SV met al zijn @¥&¢$,*&‡%?§¿ô!! , het volkomen eens durf te zijn.


Uit: INDIAN MYTHOLOGY door Veronica Ions - Paul Hamlyn, Londen 1967Harde lessen uit India; je weet niet wat je overkomt als je dertig verbijsterende regels over de godin Kali leest, geschreven door Swami Vivekananda, een der eerste Indiase maha/rishis of Swami's die als 'missionarissen' de Westerse wereld zouden bezoeken, of Westerlingen tot zich trekken (Yogananda, Maharishi Mahesh Yogi, Ramana Maharshi et j'en passe.... Vivekananda nam in 1896 deel aan het Wereldcongres van Religies in Chicago.
De godin oefent een wel zeer sterke terreur uit in het Beloofde land aan de Middellandse Zee, waar al heel wat culturen aan zijn voorbijgegaan. En weer ten onder: het einde van elk Rijk, elk imperium. Weg imperialisme (maar niet heus, helaas).
"Wie het waagt de ellende lief te hebben / de gestalte van de dood te omhelzen / te dansen de dans der vernietiging, / tot hem komt de Moeder."
Enige troost biedt een tekst over een andere manifestatie van Kali, uit de Devi-Mahatmya, aangetroffen bij Mukerjee.

Gij zijt het zaad van de wereld
       en de verheven Maya.
Heel deze wereld is door u behekst.
Gij zijt, als het u behaagt, de bron
       van het heil der mensen.

                                      *

De Dode Dichtersalmanak, die volgens een uitspraak van Kees Fens kort voor zijn dood 'zo langzamerhand wel weer wat fris bloed kon gebruiken' toonde ons gisterenavond een nog jonge Hugo Claus (1929-2008) , die het volgende gedicht uit de bundel Tancredo Infrasonic voorlas, in 1952 gepubliceerd.

De bundel werd door twee motto's voorafgegaan:
( 'Infrasonic.' General Kenney sprak tijdens een conferentie in Massachusetts in september 1951 over vliegtuigen die bewapend waren met 'ultra sonic'-fluiten. Deze fluiten konden de bewoners van een vijandige stad in vier seconden voorgoed krankzinnig maken.)
Het andere citaat was van Gertrude Stein: 'why am i if i am uncertain' hetgeen bij Edith enig wenkbrauwgefrons opleverde.
Ik snelde naar de gang om Eugene Jolas' transition workshop te voorschijn te halen (New York, Vanguard, 1949) en vond daar haar paramyth As a Wife has a Cow, dat ook mij niet veel zei, op 1 regel na: "Have it as having having it as happening, happening to have it as having, having to have it as happening ".
Uit transition 3, een tijdschrift met Eur-American writing dat tussen 1927 en 1938 in Parijs werd uitgegeven door Eugene Jolas. Laat me hier niet verder over uitweiden - hoe alles nog zindert: de paramyths, de expansion of language, intercontinental poets, spirit and language of night, post-romantic documents, surrealist texts & verticalist texts - de indeling van de 413 pagina's tellende bloemlezing.
Als klap op de vuurpijl vind ik in het boek een 16 pagina tellend Transition Pamphlet no 1, a supplement to Transition 1934-1935 (no.23) Not for sale separately. Het is een Testimony against Gertrude Stein, gedateerd februari 1935 (Servire Press, The Hague) en behelst correcties op onjuistheden in het door haar in 1934 gepubliceerde boek Autobiography of Alice B. Toklas, van de hand van Henri Matisse, Maria Jolas, Tristan Tzara, Georges Braque en André Salmon. Eugene Jolas kapittelt haar in zijn voorwoord bij de getuigenissen: The Autobiography of Alice B. Toklas, in its hollow, tinsel bohemianism and egocentric deformation, may very well become one day the symbol of the decadence that hovers over contemporary literature. Parijs, februari 1935.
Dag goudmijn. Dag lieve winterlezers. Dag ijspret. Dag Kersvers. Simon Vinkenoog, Baanveger..


 

Donderdag 8 januari 2009

Een dag vol poëzie: d.w.z. Joep Bremmers op bezoek en ik zette hem oog in oog met de stapels papier die ik onder die noemer verzameld heb en waar van alles tussen zit, dat gebruikt kan worden, of verduidelijkend werkt: programma's van dichtersfestivals, interviews, knipsels, toegezonden en vertaalde gedichten, briefwisselingen en verscheidene efemera, enkele decennia overspannend - nooit eerder teruggezien; het NU veel tijd vereisend.
Joep bezorgde mijn Verzamelde gedichten, vond er sindsdien - met mij en een enkele oplettende lezer, die een gedicht 'miste' al een twintigtal 'vergeten' gedichten, en zelf heb ik nog zo wat in handschrift, nooit eerder de moeite genomen in te kijken of over te tikken. Verschillende projecten zijn onderweg; het nieuwe jaar is begonnen.
Te memoreren: twee dode dichters, die beiden indruk op mij gemaakt hebben, zowel bij het lezen van hun gedichten als tijdens ontmoetingen met hen. In Engeland overleed Adrian Mitchell en in Japan Nanao Sakaki, kort voor diens 86e verjaardag. Adrian Mitchell leerde ik in juni 1965 kennen, toen een aantal dichters voorlas in de Londense Royal Alberty Hall (7.000 toeschouwers), en Nanao Sakaki ontmoette ik in 1969 in Californië en nog eens in 1982, tijdens een Nederlandse dichterstoernee in de USA; zijn universele Liefdesbrief komt voor in mijn Goede raad is vuur, waarin ook een tekst over hem - van Gary Snyder, een van zijn beste vrienden - is opgenomen.
De altijd alerte Dode Dichters Almanak vroeg mij om een vertaling van Adrian Mitchell' s
To Whom It
May Concern (Tell Me Lies about Vietnam), een opdracht die ik graag aanvaardde en terstond ten uitvoering bracht.
Er bestaat een Parool-Uit en thuisbijlage van 31 oktober 1984, vier pagina's gewijd aan het One World Poetry Festival, dat van 2/11 in november in de Amsterdamse Meervaart plaatsvond, waar ook Mitchell optrad. Zijn foto, gemaakt door Wubbo de Jong, siert de voorpagina; pagina drie geeft de tekst en de voortreffelijke Nederlandse vertaling, door Jules Deelder, van diens On The Beach At Cambridge.

                                                                          *

Het was Joep, die mij Nanao 's dood meldde, vermeld op Allen Ginsberg's website; hij wist de foto te downloaden (zelf kan hier in huis alleen Edith dat!) en ik zoek hier enkele gedichten in de bundels die ik van hem bezit: Bellyfulls en Real Play.

N A N A O  S A K A K I

A MESSAGE

The crescent moon sets
           Star light
           Wind light
           Lightning

From the Galactic center in Sagittarius
           A mosquito
           On my nose.

JULY '80

If you have time to chatter
Read books
If you have time to read
walk into mountain, desert and ocean
If you have time to walk
sing songs and dance
If you have time to dance
Sit quietly, you Happy Lucky Idiot

(KYOTO1966)

(wordt vervolgd) - wij maken ons op voor een concert van I Compani in het BIM-huis, waar zij Last Tango in Paris spelen, live music & filmscenes arranged and adapted by Loek Dikker, alsmede Jazztangos by Bo van de Graaf.
Ciao, amici, arrivederci: Simon Vinkenoog, il Unico.


Woensdag 7 januari 2009

Of life immense in passion, pulse and power,
Cheerful, for freest action form'd under the laws divine,
The Modern Man I sing.

Walt Whitman, Leaves of Grass, 1867

Huize Welgemoed. Op de terugweg van de pedicure - dag Trees, hallo Carla - reden we langs de enige boekhandel in Amsterdam (De Zaailing, Ruysdaelstraat 21-23) waar ik zeker wist het boek aan te treffen, dat ik een paar weken geleden van Else Ringnalda, beeldhouwer en zuster van Edith, mocht inzien - en me zeer inspirerend leek. Hier ligt het, zinderend van afwachting:
De glimlach van de sirene. Reis door het Etruskisch labyrint op zoek naar de Godin, geschreven door Selma Sevenhuijsen.
De schrijfster is, volgens de achterflap van het boek (144 pagina's, ruim in z/w en kleur geïllustreerd, uitgever A 3, www.A3boeken.nl, Isbn 9788 90 77408 49 0) geboren in 1948, studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, was vanaf 1989 hoogleraar Vrouwenstudies en Ethiek en Politiek van Zorg aan de Universiteit van Utrecht.
" Zij heeft sinds 2002 een eigen praktijk voor werken met het labyrint. Sinds 2006 leidt ze spirituele en culturele reizen naar het gebied van rond Pitigliano."

                                                                           +
Een van de handgeschreven/ingeplakte notitieboekjes op mijn bureau - ik heb er heel wat; soms open ik een boekje (sommige zijn reisdummies) en herontdek een gedicht - dateert van 24 augustus 1987 en bevat een adreswijziging; van het ene in het andere leven.
Titelpagina DE ZWANENDANS, met uit (Bres) geknipt de tekst van Walt Whitman hierenboven.
Ik grijp vaak naar dit boekje, citeer er vaker uit, het staat enigszins bol van de ingeplakte teksten; leve de copiëermachine: 1 van de vele vereenvoudigingen!
De eerste, een soort visitekaartje, stamt uit een numismatische encyclopedie, waarop Mischa de Vreede mij een keer wist te wijzen:
"Vinkenaugen, Finkenaugen, lat. vincones oder parvi denaru slavicales, sind kleine, meist zweiseitige Pfennige, die hauptsächlich in Pommern (Fund von Grenz) im 14. und 15. Jh. geprägt worden sind, wo sie zeitweise die einzige Rechnungsmünzse waren, in beschränkter Ausprägung auch in Mecklenburg, Brandenburg und in der Lausitz (?).
Der Name ist noch nicht wirklich erklärt. Nach dem großen Augen des Ochsenkopfs auf mecklenburg. Hohlpf. sollen sie 'Ogen' und von ihrer ursprünglichen Feinheit "vienke"(fein) = Vinkenogen genannt worden sein, was nicht sehr wahrscheinlich klingt. In Pommern tauchen sie nach Bahrfeldt in Urkunden zuerst 1279 auf, von der mitte des 14. Jh.s an mehrt sich ihr Gebrauch und ist Ende des Jh.s am stärksten (...) - data en plaatsen - (...) Sie sind überall das kleinste und geringwertigste Geld gewesen, in Pommern, Mecklenburg zweiseitig, in der Lausitz nach Bahrfeldt einseitig (?)"

                                                                                *

In feite was ik in dat boekje op zoek naar een uitspraak van Wilhelm Reich, de grote Miskende - in het eerste nummer van Randstad schreef Ethel Portnoy een prachtig profiel van de man, wiens zoon Peter overigens een vernietigend boek over zijn jeugdervaringen schreef.
Aan hem is ook Reich's laatste brief gericht, vanuit de gevangenis waar hij zou komen te overlijden, de Lewisburg Penitentiary. Gedateerd 22 oktober 1957:

War is always near, has been all through the past years. War is a threat given in the very kind of official formal thinking & acting, while the true, deep issues of human life are kept hidden in the background.
                                        
*


Na The Universe is a Green Dragon - A Cosmic Creation Story van Brian Swimme terug gevonden te hebben, kwam nu ook Ontwakend Heelal - dialoog over schepping en heelal te voorschijn, met een voorwoord van Allerd Stikker in 1987 bij Bres verschenen.
Uit een artikel in het tijdschrift BRES uit die tijd bovenstaand uitgeknipt slotfragment, de essentie.

                                                                               *

'Politiestaat ligt hier op de loer.' Aan het woord is (met Sal Stam in Het Parool van gisteren) de met pensioen bedreigde/verblijde Huub Willems, rechter en voorzitter van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. "Op de een of andere manier moet alles onder controle zijn, alles moet geregistreerd worden in databanken. Ik heb het gevoel dat mensen steeds meer tot kistkalveren worden gemaakt, met zo'n geel oormerkje.
Iedereen gaat elkaar wantrouwen en dat probeer je met regels en toezicht onder controle te krijgen. Op den duur hebben die regels een averechts effect, omdat mensen zich niet vanuit waarden gedragen, maar alleen naar de regels kijken Met allerlei regeltjes verpest je het besef dat iets niet mag. Ik geloof dat dit niet goed is. In Nederland geeft niemand meer om privacy. De persoonlijke levenssfeer geldt niet. Iedereen zegt: ik wil best aan allerlei controles worden onderworpen in de strijd tegen het terrorisme. Maar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dat je niet in alle databanken wil zitten. Dat gevoel raakt de samenleving zo langzamerhand een beetje kwijt en dat vind ik gevaarlijk. Als ze in de bioscoop hier om de hoek klanten gaan fouilleren, dan ga ik er niet meer heen. Dat vind ik onwaardig."

                                                                                  *

Soms slecht door mij vertaald, niet genoeg over nagedacht in 1968. Timothy Leary's tekst YOU ARE A GOD, LIVE LIKE ONE ! (in Weergaloos, pp. 119/121) maakte gebruik van zijn slogan Turn On, Tune In & Drop Out, die ik vertaalde als inschakelen, afstemmen en uitstappen of vrij vallen.
"Als je je afstemt maak je energie vrij. Marihuana schakelt zintuigelijke energie in. Hasjisj somatische energie. LSD cellulaire energie. Hoge doses LSD moleculaire energie. Deze krachtvelden van energie kunnen niet aangeboord worden voor een triviaal ego-spel. Je kunt niet 100 miljoen jaar sensorisch-somatische openbaringen aftappen voor het nietige en beduimelde schaakbord van je persoonlijkheid. Je kunt twee miljard jaar evolutionaire openbaring niet aan je nooit welriekende sociale spel koppelen."
Elders zou Leary zeggen: be entertained by the social game you play.
Brian Aldiss, vereenvoudigend: Just connect.

In een ander reisdagboek heb ik een uitspraak van Yogi Bhajan genoteerd (in Los Angeles verblijvend, de jaarwisseling 1969/1970):


Yogi Bhajan
stond aan het hoofd van de Happy Holy Healthy Family, met onder meer een ashram in de Amsterdamse Den Texstraat en een Indiaas restaurant in de Utrechtsestraat, waar zijn portret de muur sierde.
In L.A. was hij 'bevriend' met Josje Leeger en Barry Finch; hij was op parties aan te treffen, en was zo goed dit voor mij vast te leggen.

Met de beste goddelijke groeten voor vandaag, Simon Vinkenoog - weldoener.


Dinsdag 6 januari 2009

THE HEALING JOURNEY. Ik moest aan het boek denken, bij het lezen van Hafid Bouazza's bespiegeling over het Afkicken (zo staat het in de inhoudsopgave) Help me van de drank in het Volkskrant magazine van afgelopen zaterdag, pp.24-29. "Auteur Hafid Bouazza dronk een fles absint en meer dan twintig bier per dag. Hij besloot zijn verslaving te laten behandelen. Niet om resoluut te stoppen, maar 'wel om controle te krijgen over de alcohol."
Het boek in kwestie heet Magnificent Addiction - Discovering Addiction as Gateway to Healing, de schrijver ervan is Philip Kavanaugh, M.D. en het verscheen in 1992 bij Aslan Publishing in Lower Lake, CA 955457, Isbn 0-944031-36-6, psychiater én ervaringsdeskundige: na meer dan twintig jaar praktijk onderging hij een emotional breakdown en werd patiënt - wie zou dat hebben voorzien?
"Not me. But I did. And who would have anticipated that even though my symptoms were mostly anxiety and depression, not alcoholism or drug dependence, I would discover that I was an addict? Once more, not me. But I am. And who would have conceived that addiction would not only prove to be the root of my breakdown but the key to my healing as well, and that I would today view addiction as the heart of a hopeful program of healing? Certainly not me. But it is." verzekert de auteur ons al op de voorplat van zijn boek.
Het is ingedeeld in twee delen The Breakdown Process & The Healing Process, resp. 8 en 7 hoofdstukken: (1) The making of a Psychiatrist, The Wounded Healer, The Meaning of Symptoms, Understanding Addiction, The Language of Feelings, The Power of Beliefs, The Fear of Aloness & The Compulsion to Control, (2) Steps to Healing, Restoring Physical Balance, Reparenting Ourselves, Reprogramming Ourselves Spiritually, Individuation - Antidote for Aloneness, Surrender - Antidote for Control & Spirituality - The Addiction that Heals.
Zeer verstandig boek (reden dat ik het ooit kocht); ik denk niet dat Hafid er iets aan zou hebben (tenzij voor studie-doeleinden), maar er is een bijzonder uitgangspunt:
"It is no longer a mystery to me why genius and insanity are so often linked or why unhealthy addictions and emotional disorders are connected. They are all expressions of this universal addictive energy. We are all addicts in that we are constantly seeking to find more satisfactory ways to move beyond mere survival and destructive expressions of this energy. We are all born with the addictive energy and the drives that go with it. We all experience this energy' s constant appeal for fulfillment. We vary as individuals only in how we express it, and whether or not our chosen expression "full-fills "and satisfies us or leads to emptiness and destruction."

7 mei 1992 hield ik een lezing bij de opening van de Verslavingskliniek Zwolle; ik had er de week tevoren wat kranten voor geknipt: mensen verslaafd aan speelfilms (De Dikke Man), aan zweefvliegen - oergevoel, aan beeldende kunst (oplichter 2 miljoen), gokken (penningmeester r.k.kerk 2 miljoen), werkverslaving van Japanners, de vraag zijn computers verslavend en veroorzaken zij stress?, verslaafd aan een cursus theologie, snelheidsskieërs, verslaving aan kapitaal (Philips' Centurion) & drukwerkaddict Martin van Amerongen.
En, zo voegde ik er 'schalks' aan toe, in die blijkbaar drukke tijd: "Dan meldt tenslotte deze drukwerkaddict, deze knipselverslaafde over dezelfde en aanverwante onderwerpen in de afgelopen maanden: het een en ander over de coffeeshops, het drugsbeleid dat moet sporen met de Duitsers, de grenssteden samen tegen de drugshandel, meer methadon voor Duitse junks, drugsbestrijding VS emmers onder een waterval, beheersing opiumhandel speelt rol in strijd tussen mujaheddin in Afghanistan, Kroaten betalen wapens met drugsgeld, in Columbia pesticiden tegen cocavelden, de informele narcocratie in Suriname, XTC en houseparty's, en gevangenis hogeschool voor de misdaad volgens de Nederlandse gedetineerden Bond."

                                                                    *

A R T H U R   R I M B A U D

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers
Picoté par les blés, fouler l 'herbe menue:
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur a mes pieds,
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:
Mais l 'amour infini me montera dans l' âme,
Et j 'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.

Mars 1870. Rimbaud leefde van 20 oktober 1854 tot 10 november 1891.
De bij Joris Luyendijk als Wintergast de voor de VPRO-tv verschijnende filosoof Tariq Ramadan (1962), in Genève geboren als zoon van Egyptische ouders in ballingschap, wist dit gedicht uit het hoofd voor te dragen in een zeer informatief programma.
Leve de eruditie! En de intuïtie! En zo nog wat dingen, die alle staan aan- en op te dringen - even de zon achter de daken zien dalen - even niets meer te verhalen of vertalen.
Immer Ruhig!
Simon Vinkenoog, levensverslaafd.


 


Maandag 5 januari 2009
Leestijd: 50 minuten

Welkom Week Twee (volgens de Ravenna- agenda).
Niets doet ertoe, alles doet er toe. Zie ze samenstromen, licht en water, in de Amstel, op de brug waar ik even stil sta. Door Edith afgezet bij de huidarts op de Reguliersgracht, waar ik een afspraak heb - zij rijdt met haar Ma door naar Den Haag - en een kleine verdoving en oorbehandeling onderga, wandel ik naar huis terug, op mijn gemak (ik kan niet anders).
Ik leef een hobby uit, bestudeer de namen op brievenbussen en deuren, hier woonde Dick Hillenius, hier zwaaide Piet K. me toe vanuit zijn raam, en en passant probeer ik het aantal e's in het woord wegsleepregeling te tellen en doe vergeefse pogingen het achterstevoren uit te spreken, stop even bij de hebbedingetjes onder het neonbord Applaus! op het Frederiksplein waar ooit Niels Augustin spullenbaas was, lees School of Controverse (bedwing de neiging naar binnen te stappen en om een brochure te vragen), Oosterling nog dicht, geen koffie; zo ook boekhandel Zwart op Wit waar ik had willen binnenstappen - geen boek(en).
Thuisgekomen installeer ik mij met de Volkskrant. Als ik (dorpsnieuws) op pagina 2 bij een foto van Joost van den Broek Brandende kerstbomen lees ('Het traditionele lot trof de afgelopen dagen weer duizenden kerstbomen. Zo ook op het Museumplein in Amsterdam, waar gisteren rond vijf uur 's middags een grote stapel werd verbrand'.) denk ik terug aan de kaars in een kandelaar, die gisterenavond maar niet wilde uitgaan.
De lont bleef intrigerend lang branden langs de metalen rand van de kandelaber, begaf het bijna, flikkerde weer op, begaf zich dansend van rechts naar links, brandde op aan beide kanten en gloeide tenslotte uit: een lange sliert rook kringelde omhoog. Gefascineerd hadden wij gedrieën toegekeken naar wat zich daar voor ons op de lage ronde notenhouten tafel had afgespeeld. Eonen. Alles & Niets.

                                      *

K A T H L E E N  R A I N E

MESSAGE

Look, beloved child, into my eyes, see there
Your self, mirrored in that living water
From whose deep pools all images of earth are born.
See, in the gaze that holds you dear
All that you were, are, and shall be for ever.
In recognition beyond time and seeming
Love knows the face that each soul turns towards heaven.

Collected Poems (Hamish Hamilton 1956, Eighth Impression November 1972), uit de bundel The Year One.
Uit de Introduction: 'It was David Gascoyne who said to me that nature remains always in the Year One - the phrase that I used as the title for my last book of poems. The ever-recurring forms of nature mirror eternal reality; the never-recurring productions of human history reflect only fallen man, and are therefore not suitable to become a symbolic vocabulary for the kind of poetry I have attempted to write.'

                                                                               *

Ik wilde een foto van de zojuist uitgekomen witte trompetleliebloemen in de rode vaas maken tegen de achtergrond van het koptische oud-testamentarische tafereel op doek, maar bij het intunen las ik (vergeten!) Let op! Batterij bijna leeg! Andere keer dus; het bijbehorend gedicht volgt in ieder geval, hier & nu:

S U S T E R  B E R T K E N

Die lelien claer ende wel ghedaen,
Si singhen, si springhen, si houden aen,
Si hebben die minne ommebevanghen.
Al in der minnen love te zijn,
Dat is al mijn verlanghen.

Hadieu, hadieu, nature mijn!
Ghi selt in vreden vrolic sijn!
Ic bin so veel doorschoten:
Ic neighe in der minnen schoot,
Daer bin ic uut ghevloten.

Die minne heeft enen rosencrans,
Die lelien maken enen dans,
Si sijn gheciert van binnen,
Si treden an, si sweven an,
Nae hoghen eisch der minnen.

(...)

Wie sel den hoghen dans verstaen,
Dat nighen, dat swighen, dat stille staen,
Dat sweven omme ende omme,
Dat treden van, dat sweven an,
Die snelle hoghe spronghe!

Die minne staet, die minne gaet,
Die minne singhet, die minne springhet,
Die minne rust in der minnen,
Die minne slaept, die minne waect;
Wie mach dit al versinnen!

Die blenkende cleder sijn al ghespreit,
Die duurbaer vaet sijn al bereit,
Elc nae sijn behoren.
Al wat in den hove dient,
Dat heeft die minne vercoren.

(...)

So wie een druppelkijn heeft ghesmaect,
Die wordt ootmoedigh, sacht ghemaect,
Satich in den sinnen.
Wat liden dat hem overcoomt,
Si houden vrede van binnen.

Dit liedekijn heeft ghemaect Baert suster die clusenarinne t Utrecht [fragmenten], naar de Váva-calligrafische herdruk, Utrecht 1975. Toegeschreven aan Suster Bertken van Utrecht, 1426? - 1514. Berlijns perkamenten handschrift ca. 1480.
Variant in 'Een boecxken ghemaket ende bescreven van suster Bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke.' Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz { tot Utricht by den Ganssenmarc achter dat ghevanghen vleyschuys'} - Utrecht 1516, opnieuw uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door Dr. C.Catharina van der Graft, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1955 (Zwolse drukken en herdrukken voor de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

                                                                           +                                                               

Even pause.OOq&iK.
De krant - om maar een voorbeeld te geven, levert weer genoeg innerlijke opschudding op; in niet mis te verstane woorden kapittelt Kader Abdolah (Mirza) Israël: "Zaterdag is Israël met honderden pantservoertuigen de Gazastrook binnengevallen. Met deze invasie hebben ze velerlei doelen voor ogen. Zo willen ze het onder andere voor Obama onmogelijk maken om tijdens de komende onderhandelingen voor de Palestijnen te kiezen. Maar Obama kan dit Palestijns-Israëlisch conflict niet oplossen. De machtige aanhangers van Israël mogen overal en met name in Amerika de misdaden van het Israëlische leger steunen, maar de geschiedenis kent een andere logica. De fase van de redding van Palestina is voorbij. Nu zouden we het over Israël moeten hebben, maar niemand kan Israël meer redden. Israël is bezig zichzelf kapot te maken.'
Bert Wagendorp (Zelfmoordonderbroek) herinnert ons aan een feit, dat televisiebeelden ongetwijfeld dichterbij brengt:"Israël is vier keer de provincie Gelderland, de Gazastrook is even groot als de gemeente Apeldoorn en de Westbank is iets kleiner dan Friesland en Groningen. Zo zie je maar dat je voor grote conflicten niet per se grote landen nodig hebt. De oorlog tussen Israël en Hamas is er een op middeleeuwse schaalgrootte en toch houdt hij de wereld in zijn greep.
Hij verwijst naar correspondent Alex Burghoorn, die in het Vervolg aantoonde hoe dicht ook de oorlog in de Gazastrook nog altijd bij de aloude stammenstrijd staat en hoe hij is gefundeerd op kennelijk onuitroeibare vooroordelen. 'Het ooit onoplosbaar geachte conflict in Noord-Ierland kwam tot een einde toen er door de toegenomen welvaart een kloof ontstond tussen bevolking en terroristen. Dat is ook in het Israëlisch-Palestijnse conflict de enige weg naar de vrede.'
Het oudste jeugdcircus van Nederland Circus Elleboog bestaat dit jaar der vele vieringen 60 jaar, nog altijd getrouw aan de oprichter, Iet (vrouw van Jef) Last, die circus vergeleek met spelen op straat. 'Balanceren op een stoeprand is als balanceren op een evenwichtsbalk.' 'In circus kun je lekker jezelf zijn' zeggen twee meisjes die het voor hun plezier doen; er bestaan kansen voor het stimuleren van talent. 'Daar is met twee hbo-circusopleidingen ook steeds meer mogelijkheid toe.' Een van mijn vrienden maakte jong carrière bij Circus Elleboog, David Waterman, als Dave Parker door Ed van der Elsken gefotografeerd voor het omslag van Twen/Taboe, niet meer onder ons - lovely memories...Toetoe. Ook ons tuinbuurmeisje Janine Witte deed mee. Hoi, hoi!
Het feminisme is dood, leve de biologie; zeer interessent dit betoog van Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Hij gaat in op de briefwisseling, wekenlang in de Volkskrant gevoerd tussen "Beste Andrea en Lieve Naema" en vraagt zich nu af wat dat nou eigenlijk is, die alles doordesemde liefde die de rode draad lijkt in hun opstellen. "De emotie die wij liefde noemen is zo universeel bij mensen, dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat er een genetische basis voor bestaat. Liefde (niet te verwarren met verliefdheid, een door hormonen en dopamine veroorzaakte toestand van tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid) lijkt echter ook een zich los van de chromosomen voortplantende gedragsuiting, die we aan onze naasten doorgeven door middel van taal en houding. Gedrag dus. Laten we proberen de achtergronden van ons gedrag te analyseren en vervolgens wat we nou eigenlijk begrijpen van de verschillen tussen mannen en vrouwen."
Het overleven van de mens is een evolutieproces van ongeveer 200.000 jaar. "Pas nadat we alles zo'n beetje onder controle hadden, in steden woonden en de taal en het schrift beheersten, kwam er gelegenheid tot enige zelfreflectie. De culturele ontwikkeling nam daarna een hoge vlucht, met het ontstaan van de grote godsdiensten en de ontplooiing van kunsten en wetenschap. Maar desondanks zijn we gewoon de zoogdiersoort Homo Sapiens gebleven, de naakte aap van de Oost-Afrikaanse savanne. En dat betekent nogal wat.(...)
Veel van ons gedrag wordt primair gesteund door de genen. Dat gaat veel verder dan louter hormoongerelateerde voortplantingsdriften. Een experiment (van Darwin) bewees dat angst een aangeboren eigenschap is. Zo zijn er vele: behalve de angst voor een boze vader, slangen en spinnen zijn ook verdriet, territoriumdrift, kudde-achtige volgzaamheid, ontvankelijkheid voor het onverklaarbare en de hang naar aandacht en liefde in onze genen verankerd.
Zonder deze eigenschappen hadden we de savanne, de leeuwen en tijgers en onze opdringende naasten nooit overleefd. Bij sommige eigenschappen kunnen we ons afvragen of we ze bij gebrek aan slangen en tijgers nog wel nodig hebben, maar die vraag wordt door onze chromosomen niet gesteld. We moeten het ermee doen, ook in de urbane postindustriële samenleving."
Bioloog Reumer noemt vervolgens cultuur de derde gedragsbepalende factor :"een door de groep gedragen stelsel van handelingen, gedrag en normen, dat van generatie op generatie, al dan niet gemodificeerd, wordt overgedragen. Sinds Richard Dawkins wordt dit ook wel aangeduid met de term memetica, waarbij een meme een zichzelf replicerend 'stukje' gedrag is dat binnen een groep van generatie op generatie blijft 'leven'. Het christelijk geloof is zo 'n meme, de islam, het geloof in Sinterklaas, de kerstboom, de westerse democratie en de Conventie van Genève.
Het is natuurlijk geen toeval dat jullie briefwisseling grotendeels in beslag genomen wordt door memetische verschijnselen (...) Volgens mij treffen jullie elkaar in de gedeelde afkeer van het klassieke feminisme, dat van Simone de Beauvoir en Germaine Greer tot en met Heleen Mees in Nederland anno nu.
Ik wil nog wel een stapje verder gaan en mijn afkleer uiten van alle memen die zich baseren op een heilsverwachting. De islamist wacht een hemel vol maagden; de ware christen leeft naar de verlokking van het hemelse Jeruzalem, de socialist/communist heeft de arbeidersheilstaat in het verschiet en voor de feminist lonkt een maatschappij waarin mannen en vrouwen gelijk zijn, geen jaloezie voorkomt en het opvoeden van kinderen een taak is voor de maatschappij, terwijl de ouders werken aan hun zelfontplooiing. Zulke -ismen met een heilsverwachting stellen zichzelf boven de rest en dat leidt tot verkettering en ellende. Ze bedoelen het misschien goed, maar het wordt nooit wat fraais.
(...) Aan onze hormoonhuishouding kunnen we weinig veranderen, maar de maatschappij kunnen we wel zo inrichten dat er voldoende ruimte ontstaat voor waar het uiteindelijk om draait: de door jullie veelvuldig bezongen liefde. Liefde is de herkenning van onszelf in de ander, waarmee de ander een deel wordt van onszelf. Wat nodig is, is het laten van voldoende ruimte aan de ander, en daarbij passen geen door -ismen opgedrongenn ketenen, sluiers, nepvrijheid of carrièredwang.
Of er ooit een gen gevonden wordt waar de liefde in nucleïnezuren op ligt gecodeerd, waag ik te betwijfelen, maar dat we genen hebben, mogen we ons best realiseren. En laten we ze vooral koesteren en doorgeven, aan onze kinderen en kleinkinderen."

Tot zover, ingekort en toch uitgebreider dan ik verwachtte, een resumé; in elk geval voor velen een kennismaking met het begrip memen en een afscheid van ALLE -ismen. Voor mezelf is het de realisering, opnieuw, hoe hoogst noodzakelijk het is geweest dat de steeds meer onttoverde Westerse cultuur al langer dan een eeuw werd op- en wakker geschud door creatieve generaties die, alles op losse schroeven zettend, telkens opnieuw vanuit een Nulpunt, de Leegte: VOID , Zero wilden beginnen... Avant-gardes in de kunst, dada, de surrealisten, de 'pataphysica, de situationnisten - met soms gratuite, absurde experimenten in literatuur, muziek en het theater, gebruik maken van inzichten uit de natuurwetenschappen & de (ict)technologie.
In vrijwel alle eigentijdse kunstvormen manifesteert zich, juist nu & al een traditie vormend, een tegencultuur die zich niet wapent tegen vermeende vijanden, maar zich richt tegen systemen, gedragshoudingen (apathie, onverschilligheid, fatalisme) en pleit voor het scheppen van vreugde in het leven: het nieuwe holistische paradigma!

Dit lijkt me weer heel wat; Edith kondigde telefonisch haar vertrek uit Den Haag aan; ik had inderdaad het gevoel alsof ik met een oude vriend praatte, hem uit de krant aan het voorlezen was, nog afgezien van de gedichten die nog aan bod komen. Uiteraard ging de zon onder, aangezien de wereld verder draait, ik heb yoghurt met rabarber tot me genomen, schemerlampen aangestoken, en wacht op een buitendeur die zich ontsluit.

En toen was het zo ver. Mijn muze&partner danste binnen, welvoldane dag - zo ook ik. Geacclimatiseerd, drankje, lieve woordjes - zij gaat dit nu lezen, evt. aanvullen & corrigeren - verzenden, jullie innocent bystanders tegemoet. Hugs & kisses - 1 is genoeg - Simon Vinkenoog, bemoederal.


 

Zondag 4 januari 2009

Of premier Balkenende sparring partners had? vroeg Rob Trip hem in Buitenhof. Die had gezegd (een uur lang) op alles bedacht te zijn - weet de goede man wel wat hij zegt? 'alles?'- hoe ver strekt alles? Hoe lang of kort duurt alles? Is al een les?
Hij noemde zijn vrouw Bianca in de allereerste plaats, terecht ooQ en ik. Ondertussen zijn mij heel wat goede gesprekspartners, tijdgenoten met wie ik inspiratie kon delen & opdoen, ontvallen..
Wat doet het dan goed als je een oude vriend, jaarwisselingsgroeten overbrengend, per e-mail vraagt wat hij van VPRO's Wintergast, de Amerikaanse econoom Sachs vond:
'Jeffrey Sachs heb ik gedeeltelijk gezien en het viel mij op dat hij geduchte meningen had maar weinig argumentatie. Gelukkig zijn economie, politicologie, sociologie en psychologie geen echte wetenschappen. Ze kunnen binnen een bepaald mensbeeld samenhangende beschrijvingen geven en uitleggen waarom iets is gegaan zoals het is gelopen, maar die causaliteit is geheel zoek wanneer het om de toekomst gaat. Er bestaan buiten de wis- en natuurkunde geen wetten die het toekomstig gedrag bepalen. Maar het is natuurlijk leuk om te doen of dat wél zo is en daarom lachte Sachs ook voortdurend. Denk ik. Laten wij de aarde poëtisch bezingen, dat zet meer zoden aan de dijk.'
Dank je, Peter Warnaar!

                                                                          *

R A B I N D R A N A T H   T A G O R E

Let me not pray to be sheltered from dangers
   but to be fearless in facing them.
Let me not beg for the stilling of my pain
   but for the heart to conquer it.
Let me not look for allies in life' s battlefield
   but to my own strength.
Let me not crave in anxious fear to be saved
   but hope for the patience to win my freedom.
Grant me that I may not be a coward,
   feeling your mercy in my success alone;
   but let me find the grasp of your hand in my failure.

(Gitanjali and Fruit-Gatherings) 

                                       *

Meer over de bahá'í-leer van Bahá 'u 'lláh te lezen op de link Geschiedenis bij René Derkse Islam, de onbegrepen religie.

E Z R A   P O U N D

Ga, mijn liederen, naar de eenzamen en de onvoldanen,
Ga ook naar de zenuwzieken, ga naar de slaven van de conventie,
Draag naar hen mijn verachting voor hun onderdrukkers, 
Ga als een grote golf van koel water,
Draag mijn verachting voor onderdrukkers. 

Zeg neen tegen onbewuste onderdrukking,
Zeg neen tegen de tirannie van de fantasielozen,
Zeg neen tegen alle banden.
Ga naar de bourgeoise die sterft aan haar ennui.
Ga naar de vrouwen in de voorsteden.
Ga naar de afschuwelijk getrouwden.
Ga naar hen wier mislukking niet te zien is,
Ga naar de ongelukkige paren,
Ga naar de gekochte echtgenote,
Ga naar de gekochte vrouw.

Ga tot hen die verfijnde lusten hebben,
Ga tot hen wier verfijnde begeerten gefnuikt worden,
Ga als een vloek over de verveling van de wereld;
Ga met uw scherpte ertegen in,
Maak de fijne snaren sterk,
Breng vertrouwen aan de wieren en de voelarmen van de ziel.

Ga met een vriendelijk gebaar,
Ga met een openhartig woord.
Ga ijverig op zoek naar nieuwe kwalen en nieuw goed,
Verzet u tegen alle vormen van onderdrukking.
Ga tot hen die de middelbare leeftijd log maakt,
Tot hen die hun belangstelling hebben verloren.

Ga tot de jongeren die stikken in hun familie -
O hoe afschuwelijk is het
De drie generaties van één huis bij elkaar te zien zitten!
Het is als een oude boom met scheuten,
En met takken die rotten en afvallen.

Ga uit en tart de publieke opinie,
Ga in tegen die plantaardige banden van het bloed.
Wees tegen elke hypotheek van het verleden.

Ezra Pound: Mauberley en andere gedichten, vert.red. Paul Claes en Mon Nys, Uitgeverij In de Knipscheer, 1985. Eerste publicatie april 1913.

Zondagse groeten. Edith & haar moeder Else kwamen terug van het Rembrandthuis met het boek van Ella Reitsma Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap - waarin ik nu ga rond dartelen.
Bertus Aafjes schreef een lang gedicht over haar, herinner ik mij.
Simon Vinkenoog, Here&Now-er.


Maria Sibylla Merian, oost-indische kers, leguaan en slang, ca. 1705, waterverf op perkament, 271x367 mm


 

Zaterdag 3 januari 2009

E D  S A N D E R S

Investigative Poetry: that poetry should again assume responsibility for the description of history.
Section 1.The Content of History Will be Poetry.

There is no end
to Gnosis:

The hunger
for DATA

The Goal: an era of investigative poesy wherein one can be controversial, radical, and not have the civilization rise up to smite down the bard. To establish and maintain it. POETS MAY REMAIN IN THE RADIX, UNCOMPROMISING, REVOLUTIONARY, SEDITIOUS, ABSOLUTE.

POET as Investigator
              Interpreter of Sky Froth
              Researcher of the Abyss
              Human Universer
              Prophet
              Prophet without death
              as a consequence.

My statement is this: that poetry, to go forward, in my view, has to begin a voyage into the description of historical reality.

move over Herodotus
move over Thuc'
move over Arthur Schlesinger
move over logographers and chroniclers
and compulsive investigators

for the poets are
marching again
upon the hills
of history

(Ed Sanders: Investigative Poetry, City Lights Books, San Francisco, 1976)

                                                                    *

Verfrissende zaterdagmorgen. Edith is naar Utrecht om haar Ma bij zuster Else op te halen; zij komt hier een paar dagen logeren. Ik heb de televisie aangezet, om wat aanspraak te hebben: aan mij trekken voorbij prachtige Arabische paleizen waarin wij worden rondgeleid, Bollywood in het Concertgebouw en zojuist Herman van Veen, die ik eveneens Wereldvrede toewens, als ieder jaar het uiteindelijke doel: Paradise Now!
Wat een overtuig(en)de man, al langer dan dertig jaar activist voor de Rechten van het Kind (en de Mens en de Natuur); het leven ziend als dankbaar cadeau - ach, niet de enige roepende en zingende bard in de woestijn. Een zooitje, zegt-ie, maar er zitten een paar goede gasten tussen. Hamerend op het aambeeld: hoe gaan we met kinderen om, hoe haal je uit ELK kind het beste dat er in zit? Hij zwaait met de Kopenhaagse Lijst; die ga ik googlen.

                                                                      *

H E R B E R T  M A R C U S E

The next generation needs to be told that the real fight is not the political fight, but to put an end to politics.
From politics to metapolitics.
From politics to poetry.
Legislation is not politics, nor philosophy, but poetry.
Poetry, art, imagination, the creator spirit is life itself; the real revolutionary power to change the world;
and to change the human body.

Bij de foto van het graf van Herbert Marcuse (1888-1979) op het Dorotheenstädtischer Friedhof in Berlijn door Fredie Beckmans, volgens Maarten Doorman op de Achterpagina NRC gisteren: 'Een bescheiden steen met bovenop in kapitale rode letters WEITERMACHEN!

                                                                           *

Bij het doornemen van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad gisteren met sprekende foto's van Leo van Velzen en een gedicht over het jaar 2008 van de vijf kandidaten voor het aanstaande Dichterschap des Vaderlands, werd mijn al eerder genomen beslissing op wie te stemmen, bevestigd: Hagar Peeters is voor mij de meest geschikte kandidaat, begiftigd als zij is met een universele levensbeschouwing.
Haar vorig jaar verschenen bundel Loper van licht (Bezige Bij) bewijst voor mij haar superioriteit, zoals ook het in de NRC geplaatste 'zinloos gedicht ' ...
"Vier jaar zijn verstreken - en dus is het tijd voor de verkiezing van de nieuwe Dichter des Vaderlands. Voor het eerst geschiedt dat door middel van een shortlist, opgesteld door een commissie van wijzen.(...) Van de Dichter des Vaderlands wordt verwacht dat hij of zij optreedt als ambassadeur van de Nederlandstalige dichtkunst en, naar eigen inzicht, bij tijd en wijle een vers schrijft over een actueel thema, dat in NRC Handelsblad wordt gepubliceerd."


www.dichterdesvaderlands.nl

Ik hoop dat mijn argumenten (en de poëticale opvattingen hier de laatste dagen naar buiten gebracht) meer dan dubbel en dwars zullen meetellen.
De dag van de speciale NPS-uitzending, 28 januari, zal ik niet in Nederland doorbrengen, maar in 9400 Ninove (Buurland), alwaar ik - ijs & weder dienende - om 20u in CC De Plomblom aan de Graanmarkt 12 zal voorlezen uit eigen werk, samen met mede HAM-genoot (Honest Arts Movement; via Louis Paul Boon) en Ninoofs Stadsdichter Willy Verhegghe, die afgelopen dinsdag vorig jaar op prettig bezoek kwam. Opluistering: singer-songwriter William Souffreau, ex-Irish Coffee en The Cochrans. Zie www.bibart.be.

Ook de eerste bezoekers van 2009 kwamen gisteren uit Vlaanderen, vijf Oostendelingen - alwaar ik - noteert u even mee? - zondagmiddag 15 februari het een en en ander te beleven heb:
LOVE
SIT IN ; wij verwachten daar ook Erik (Spinvis) de Jong, die later op de dag een optreden heeft in Eeklo.
Zie het jan/feb.programma 2009 met muziek|theater|dans|film|debat|expo|letteren|leescafé van de zielsverwante organisatie Vrijstaat O, Zeedijk 10, 8400 Oostende, 059/265127, info@vrijstaat-o.be - www.vrijstaat-o.be.
Het was prettig Iwein - na zovele jaren! - in Amsterdam te zien, ooit organisator van de Paulusfeesten en eigenaar van een heerlijk caféetje op het Paulusplein in Oostende, samen met dichter Frank Decerf, die zijn bundel María Cordobés achterliet (Torhout, 2006). In het gezelschap ook jazzpoëticus Jan Ducheyne, die ons Het Leven is... (2007) schonk. Verder een bevallige Inez en organisator Hendrik Tratsaert- zij kenden mij allen van eerder optreden in Oostende, en wij zien met graagte naar die dag vooruit. Taartjes & quiches: het was weer niet mis. Leve de waarlijke ont-moetingen!
Zei de Ambassadeur van het Louter genieten, die onderschrijft wat de dichter Alexander Pope (1688-1744) onder woorden wist te brengen.

All nature is but art, unknown to thee;
All chance, direction which thou canst not see.
All discord, harmony not understood;
All partial evil, universal good;
And, spite of pride, in erring reason's spite,
One truth is clear - whatever is, is right.

Zit dat zo? Zo zit dat! Edith belde om te zeggen dat ze van haar bezoek in Utrecht weerkeert, met haar Ma. Ik heb weer heel wat onder woorden gebracht; bedankt voor het lezen & de aandacht. Simon Vinkenoog, Paradijsvogel.


 

Vrijdag 2 januari 2009

N A V A H O  R I T U A L

Trust your vision
make it whole
     hold it like the Navajo
     his solemn desert oracle
     in quest of shaman passage
     gaining his healing chant
     guiding him through life.
Hold the vision
     constantly rising
     it is the way nature works
through you
     it is the only self
     an everchanging underdream
     a vision (if you see it)
     up to you
     to make real.
Act on your vision
     and pray that you are blessed.

                          *

H E N R Y  M I L L E R

The cultural era is past. The new civilization, which may take centuries or a few thousand years to usher in, will not be another civilization - it will be the open stretch of realization which all the past civilizations have pointed to.
The city, which was the birth-place of civilization, much as we know it to be, will exist no more. There will be nuclei of course, but they will be mobile and fluid. The peoples of the earth will no longer be shut off from another within states but will move freely over the surface of the earth and intermingle.
There will be no fixed constellations of human aggregates. Governments will give way to management, using the word in a broad sense. The politician will become as superannuated as the dodo bird. The machine will never be dominated, as some imagine; it will be scrapped, eventually, but not before man have understood the nature of the mystery which binds them to their creation.
The worship, investigations and subjugation of the machine will give way to the lure of all that is truly occult. This problem is bound up with the larger one of power - and of possession. Man will be forced to realize that power must be kept open, fluid and free. His aim will be not to possess power but to radiate it.

(Sunday After the War, New Directions, 1944)

                            *

N O R M A N  O. B R O W N

Utopian speculations, such as these of Henry Miller, must come back into fashion. They are a way of affirming faith in the possibility of solving problems that seem at the moment impossible. Today even the survival of humanity is a utopian hope.

(Life against Death - the Psychoanalytical Meaning of History,
Part Six, The Way Out, Vintage Books, 1959

                              *

A L D O U S  H U X L E Y

Dear Ian [Parsons], This address will continue to find me, altho ' (as you have probably heard or seen in the papers) my house is no more. It went last Friday night in a raging brush fire fanned by a gale, and with it went books, papers, MSS, old letters, etc etc - all the accumulations. So now I am preparing to start again from scratch. I saved the MS of Island and hope to finish it in the next two or three weeks - tho' at the moment writing seems difficult.

Dear Bob [Robert M. Hutchins](...) It is odd to be starting from scratch at my age - with literally nothing in the way of possessions, books, mementos, letters, diaries. I am evidently intended to learn, a little in advance of the final denudation, that you can't take it with you.

Letters of Aldous Huxley, edited by Grover Smith, Chatto & Windus London 1969,both written 15 May, 196l, pages 911/12.
Aldous Leonard Huxley, Godalming, Surrey, UK -26 July 1894 - 22 November 1963, Los Angeles, California, USA: Aum Aprendo.   

We wish you ALL a very good 2009, full of felicities & serendipity. Edith & Simon Vinkenoog, Honeymooners Forever! Trust Your Vision.


Uit: Verstand op nul blik op oneindig    ANDO Denhaag 2008


Donderdag 1 Januari 2009

Louwmaand. Een high nieuw jaar toegewenst, vrienden en vriendinnen. Mogen de aangename verrassingen in de meerderheid zijn, en de onaangename in geringe mate op uw pad komen: van elke stap is te leren, en daar houdt het nooit mee op.
Afscheid nemen doet pijn, dat weet ik al sinds een jaren '30-liedje, weergalmend: "Iets, dat je liefhad/ ging van je heen/ scheiden doet lijden / weet iedereen." Lange Jordaan-uithalen. Melodie hier van binnen, ontoegankelijk voor anderen.
Met vroege vogels ontwaakt, buurvrouw Andrea van Pol als eerste op het scherm, daarna grote zwermen spreeuwen die een slaapplaats zochten en wij, die met Philharmoniker-Musik in een heerlijk herdersuur naar de zevende hemel reisden, om het jaar mee te bekrachtigen: empowerment. Energie-uitwisseling op het meest oorspronkelijke, der liefde getrouwe en essentïele speelveld van de evolutie.

Hoe alles volmaakt klopt! Verbazingwekkend besef, maar daarom niet minder waar, telkens weer. Hier spreek ik vanuit een in-lange-termijnen-denken, niet in generaties en zelfs niet in culturen; ben het wel, als ervaringsdeskundige volkomen eens met de 19e eeuwse medicus die pessimisme als een belangrijk symptoom van vroege fossilization zag, meestal samengaand met de eerste minder belangrijke symptomen van lichamelijk verval.
Een en ander in het kader van de publieke voorlichting die ik beoefen vanuit mijn eigen godzijdank zeer persoonlijke nooddruft, waarvan geen voorstelling te maken is. Voor anderen, dan.
In elk geval ben ik het al een halve eeuw lang eens met de uitspraak van Linus Pauling, die aan zijn bemoeienissen met vitamine C een Nobelprijs overhield:
I know: discoveries will be made that my imagination is incapable of conceiving.
I await them with curiosity and enthusiasm.
Het is mij bovendien gegeven in een boek, dat niet voor niets Liefde heette (70 dagen 'op ooghoogte') in 1964 afscheid van de angst te nemen, een worsteling die zich volgens mij bij velen in hun individuatie-proces wel moet voordoen in een samenleving als de onze, op het drijfzand van de achterstalligheden zich met moeite staande houdend. And we ain't seen anything yet... Troost zoekt Youp van 't Hek. Ja, heel veel mensen worden tegelijkertijd gek gemaakt. Ja, de wereld wil bedrogen worden, mensen worden gemanipuleerd, en al dan niet met behulp van spindokters om de tuin geleid. List & Bedrog. En al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt die wel. Het zal geen fundamentalistische eenrichtingswaarheid kunnen zijn, die zijn eigen einde en verval inhoudt, eerder een door alsnog onvoorzienbare factoren veroorzaakte kwantumsprong in bewustzijn. Niet in slogans uit te drukken; er zijn er vele. Small is Beautiful. More is Less. No Second-hand God. Mondiaal denken, plaatselijk handelen.

Het eerste telefoontje van de dag (het jaar) kwam van Egbert Tellegen, die ons zijn nieuwjaarsgroeten overbracht, en de verheugende mededeling dat zo velen hem hadden gewezen op mijn antwoord naar het beste boek in 2008, in de VPRO Gids (20/12-02-1): "Het belangrijkste boek van het jaar vind ik Egbert Tellegen's Het utopisme van de drugsbestrijding (Mets & Schilt.) Iedereen die zijn mond open doet over het gebruik van genotsmiddelen dient dit boek gelezen te hebben, of al overtuigd zijn van de waarheid: verboden te verbieden."
Wij konden hem op onze beurt melden (Edith telefonisch) via internet het tweedaagse Cannabis-Tribunaal in Nieuwspoort te hebben aanschouwd, waar wij hem zagen naast een oude strijdmakker Loek Hulsman, een van de belangrijkste strafrechthervormers, die in de jaren '50 en '60 van zich lieten horen. Is hun rol uitgespeeld, is het 'systeem' nog even verziekt? Waarschijnlijk wel. Gevangenis is een school voor wat men criminelen noemt.

Daarna was een bezoek aan de tuin niet alleen traditiegetrouw, maar ook onze liefste wens.
Sinds voorjaar 1991 leven wij met de seizoenen: zomers buiten op 400m2 grond, en in de winter op 100m2 twee hoog, high happy & never in a hurry.
Hier in de achtertuin een Vlaamse gaai gezien, in het winterse Buitenzorgtuinpark hoog cirkelende meeuwen boven het nabijgelegen IJ, en na het strooien van brood en pijnboompitten op tafel een koolmees en een roodborstje. De tuin lag er weer heerlijk ingetogen bij; Edith hoeft niet te zoeken naar wat ze allemaal wil doen, hoewel de tuin al veel uit zichzelf doet. Snoeien, Simon, na de vorst. Rozen. Floxen, varens, bodleia's weg. De vier flessen door ons in de zomer geperste druivensap bleken niet door nachtvorst gebarsten; een eerste cocktail staat voor me.

I speak of new cities and new people.
I tell you the past is a bucket of ashes.
I tell you yesterday is a wind gone down,
    a sun dropped in the west.
I tell you there is nothing in the world
    only an ocean of tomorrows,
    a sky of tomorrows.

C A R L   S A N D B U R G, Prairie.

What a day for a day-dream! All yours, Simon Vinkenoog, King MoonVines.december 2008